Learn Regular Expressions

If you want to match patterns in text or manipulate data effectively, regular expressions are ideal. Follow these tutorials to learn everything you need to know.
  1. 8 Biểu thức Chính quy Bạn nên biết

    8 Biểu thức Chính quy Bạn nên biết

    Tutorial Intermediate

    Biểu thức chính quy (hay còn gọi là regex) bản thân nó là một ngôn ngữ. Khi bạn học một ngôn ngữ lập trình mới, chúng là ngôn ngữ phụ nhỏ này, thoạt nhìn bạn...