Learn about Performance

Improve your web app's performance and speed with the techniques in these tutorials, including code optimization, caching, and other optimization strategies.
  1. Tăng tốc Ứng dụng React Front-End của bạn bằng cách sử dụng Lazy Loading

    Tăng tốc Ứng dụng React Front-End của bạn bằng cách sử dụng Lazy Loading

    Tutorial Advanced

    Một thách thức không ngừng đối với các nhà phát triển front-end là hiệu năng của các ứng dụng. Làm cách nào chúng ta có thể...