Learn OOP

Learn the concepts and techniques of Object-Oriented Programming with these OOP tutorials. Learn how to use classes and objects to create efficient, clean code.
 1. PHP hướng object với Class và Object

  PHP hướng object với Class và Object

  Tutorial Beginner

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về lập trình hướng object trong PHP. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu về các class và...

 2. Design Pattern: Mô hình "Facade"

  Design Pattern: Mô hình "Facade"

  Tutorial Intermediate

  Khi mới bắt đầu với Design Patterns, bạn có những câu hỏi:

 3. Hiểu và Ứng Dụng Đa Hình Trong PHP

  Hiểu và Ứng Dụng Đa Hình Trong PHP

  Tutorial Intermediate

  Trong lập trình hướng đối tượng, đa hình là một công cụ mạnh mẽ và quan trọng. Nó có thể được dùng để tạo ra luồng có hệ thống hơn cho ứng dụng của bạn. Bài...