Learn Functional Programming

Learn how functional programming works, and get practical examples of how to use it in your web development projects.
  1. Viết các ứng dụng Android bằng Kotlin: Bước đầu làm quen

    Viết các ứng dụng Android bằng Kotlin: Bước đầu làm quen

    Tutorial Beginner

    Mặc dù đại đa số các ứng dụng Android được viết bằng Java, nhưng không có luật nào bắt buộc bạn phải sử dụng Java cho phát triển Android. Có một loạt các...