Learn about Authentication

Read these authentication tutorials to learn how to verify a user's identity, secure accounts, and prevent unauthorized access to applications.
 1. Xác thực và ủy quyền sử dụng với Auth0 trong PHP 

  Xác thực và ủy quyền sử dụng với Auth0 trong PHP 

  Tutorial Intermediate

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Auth0, là một dịch vụ cung cấp xác thực và ủy quyền. Auth0 cho phép bạn thiết lập các tính năng xác thực và ủy quyền...

 2. Làm thế nào để xác minh một số điện thoại qua tin nhắn SMS

  Làm thế nào để xác minh một số điện thoại qua tin nhắn SMS

  Tutorial Intermediate

  Trong bài trước, tôi đã viết về việc chuẩn bị các ứng dụng của bạn cho tin nhắn SMS bằng cách sử dụng Twilio, một dịch vụ nhắn tin thông dụng. Trong bài...