Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript
Code

Mësoni Shkencën Kompjuterike Me JavaScript: Pjesa 3, Çilima

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:
This post is part of a series called Learn Computer Science with JavaScript.
Learn Computer Science With JavaScript: Part 4, Functions

Albanian (Shqip) translation by Albin Pllana (you can also view the original English article)

Prezantimi

Supozoni se ju është dhënë detyra për të shkruar një program që tregon numrat 1-100. Një mënyrë për të arritur këtë është të shkruani 100 deklarata console.log. Por unë jam i sigurt që ju nuk do sepse ju do të keni qenë i ngopur deri në vijën e 9-të apo të 10-të.

Pjesa e vetme që ndryshon në secilën deklaratë është numri, kështu që duhet të ketë një mënyrë për të shkruar vetëm një deklaratë. Dhe ka me sythe. Çilima na lejojnë të kryejmë një sërë hapash në një bllok kodesh në mënyrë të përsëritur.

Përmbajtje

  • Ndërsa loops
  • Bëni-ndërsa loops
  • Per loops
  • Vargjet
  • Për-in loops
  • Për-of loops
  • Rishikim
  • Burime

Ndërsa Loops

Ndërsa loops do të ekzekutojë një sërë deklaratash në mënyrë të përsëritur, ndërsa disa kushte janë të vërteta. Kur gjendja është e rreme, programi do të dalë nga lak. Ky lloj loop teston gjendjen para se të kryejë një përsëritje. Një përsëritje është një ekzekutim i trupit të lakut. Shembulli i mëposhtëm nuk do të shfaqë asgjë, sepse gjendja jonë është e rreme.

Kjo është forma e përgjithshme e një loop kohë:

Një gjë të jetë e kujdesshme kur përdoret ndërsa sythe po krijon loops që kurrë nuk përfundojnë. Kjo ndodh sepse gjendja kurrë nuk bëhet false. Nëse ndodh me ju, programi juaj do të rrëzimit. shembull:

Detyrë

Sa herë do të ekzekutohet trupi i këtij loop:

Bëni-Ndërsa Loops

Një lak do-while do të ekzekutojë trupin e deklaratave të parë, dhe pastaj kontrolloni gjendjen. Ky lloj loop është i dobishëm kur e dini se doni të përdorni kodin të paktën një herë. Shembulli i mëposhtëm do të shfaqë "hanë" një herë, edhe pse gjendja është e rreme.

Kjo është forma e përgjithshme për një kohë kur loop:

Detyre

Shkruani një loops që do të shfaqë numrat 1-10.

Per loops

Një for-loop do të përsërisë ekzekutimin e një bllok kodi për një numër të caktuar herë. Shembulli i mëposhtëm tregon numrat 1-10:

Kjo është forma e përgjithshme e një for-loop:

Fillestari është një shprehje që përcakton vlerën e ndryshores tonë. Kushti është një shprehje që duhet të jetë e vërtetë për deklaratat që duhet të ekzekutohen. Dhe hapi është një shprehje që rrit vlerën e ndryshores tonë.

Fillestari është një shprehje që përcakton vlerën e ndryshores tonë. Kushti është një shprehje që duhet të jetë e vërtetë për deklaratat që duhet të ekzekutohen. Dhe hapi është një shprehje që rrit vlerën e ndryshores tonë....

+ = Është operatori i caktimit që shton një vlerë përsëri në një ndryshore. Kjo është një listë e të gjithë operatorëve të detyrës:

Operator
Shembull
Ekuivalent
+= x+= 2
x = x + 2
-= x -= 2
x -= 2
*= x *= 2
x = x * 2
/= x /= 2
x = x / 2
%= x %= 2
x = x % 2

Detyre

Shkruani një loop që llogarit faktorin e një numri. Faktori i një numri n është produkt i të gjithë numrave të plotë nga 1 në n. Për shembull, 4! (4 faktorial) është 1 x 2 x 3 x 4 e barabartë me 24.

Vargjet

Një koleksion është një objekt që përmban një listë të artikujve, të quajtur elementë, të cilët arrihen nga indeksi i tyre. Indeksi është pozicioni i elementit në grup. Elementi i parë është në indeksin 0. Më poshtë janë disa operacione të zakonshme të grupimit.

Krijo nje varg te zbrazet:

Nisni një grup me vlera:

Merrni një element nga një grup:

Përditësoni një element në një grup:

Loop mbi një grup:

Një grup dy-dimensional është një grup elementet e të cilit janë vargje. shembull:

Kjo është mënyra se si do të hapni ciklet mbi grupin dhe do të shfaqni secilin element:

Detyre

Cili element shfaqet kur i = 1 dhe j = 0 në lart për loop?

Për-Në Loop

Ky lloj loop na lejon të hapim çelësat në një objekt. Një objekt është një strukturë e të dhënave që ka çelësa të përcaktuar në vlera. Këtu janë disa operacione të përbashkëta që mund të kryhen në një objekt.

Krijo një objekt të zbrazët:

Nisni një objekt me vlera:

Merrni një pronë nga një objekt:

Përditëso një pronë në një objekt:

Loop mbi çelësat e një objekti:

Detyre

Çfarë paraqitet më lart për shfaqjen e lakëve të dhënë obj = {foo: "Përshëndetje", bar: "Bota"}?

Për-Of Loop

Ky lloj loop na lejon të kapim vlerat e objekteve të përsëritura. Shembuj të objekteve të përsëritura janë vargjet dhe vargjet.

Loop mbi një grup:

Loop mbi një varg:

Detyre

Duke përdorur ndonjë nga loops, shkruani një program që do të shfaqë këtë model të shkallëve:

Rishikimi

Loops na lejojnë të zvogëlojmë dyfishimin në kodin tonë. Ndërsa loops le të përsëris një veprim derisa një kusht është e rreme. Një lak do-ndërsa do të ekzekutojë të paktën një herë. Për loops le të përsërisim një veprim derisa të arrijmë në fund të një akuzë. Për-në loop është projektuar kështu që ne mund të hyni çelësat në një objekt. Për-loop është projektuar kështu që ne mund të marrë vlerën e një objekti iterable.

Tjetra, në pjesën 4, do të mësojmë rreth funksioneve.

Burimet

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.