7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Python

Sử dụng Mô-đun Requests trong Python

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Requests là một mô-đun Python mà bạn có thể sử dụng để gửi tất cả các loại yêu cầu HTTP. Đây là một thư viện dễ sử dụng với nhiều tính năng khác nhau, từ việc truyền các tham số trong URL cho đến gửi các header tùy biến và Xác minh SSL. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được học cách sử dụng thư viện requests để gửi các yêu cầu HTTP đơn giản bằng Python.

Bạn có thể sử dụng Requests với Python phiên bản 2.6-2.7 và 3.3-3.6. Trước khi tiếp tục, bạn nên biết rằng Requests là một mô-đun bên ngoài, do đó bạn sẽ phải cài đặt nó trước khi chạy thử các ví dụ trong hướng dẫn này. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau đây trong terminal:

Một khi bạn đã cài đặt mô-đun, bạn có thể kiểm tra nó đã được cài đặt thành công hay chưa bằng cách import nó bằng lệnh này:

Nếu cài đặt thành công, bạn sẽ không thấy bất kỳ thông báo lỗi nào.

Tạo một Yêu cầu GET

Rất dễ để gửi một yêu cầu HTTP bằng Requests. Bạn bắt đầu bằng cách import module và sau đó thực hiện yêu cầu. Dưới đây là một ví dụ:

Tất cả các thông tin về yêu cầu của chúng ta bây giờ được lưu trữ trong một đối tượng Response được gọi là req. Ví dụ: bạn có thể lấy mã hóa của trang web bằng thuộc tính req.encoding. Bạn cũng có thể lấy mã trạng thái của yêu cầu bằng thuộc tính req.status_code.

Bạn có thể truy cập các cookie mà máy chủ đã gửi lại bằng req.cookie. Tương tự, bạn có thể nhận các header phản hồi bằng req.headers. Thuộc tính req.headers trả về một dictionary chứa các header phản hồi không phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là req.headers['Content-Length'], req.headers['content-length']req.headers['CONTENT-LENGTH'] tất cả sẽ trả về giá trị của header phản hồi 'Content-Length'.

Bạn có thể kiểm tra xem phản hồi có phải là một redirect HTTP đúng ngữ pháp mà có thể đã được xử lý tự động bằng thuộc tính req.is_redirect. Nó sẽ trả về True hay False dựa trên phản hồi. Bạn cũng có thể lấy được thời gian trôi qua giữa gửi yêu cầu và nhận lại phản hồi bằng thuộc tính req.elapseed.

URL mà bạn truyền cho hàm get() có thể khác với URL sau cùng của phản hồi vì nhiều lý do, kể cả redirect. Để xem URL phản hồi sau cùng, bạn có thể sử dụng thuộc tính req.url.

Nhận tất cả các thông tin này về trang web mà bạn đang truy cập là điều rất tốt, nhưng có thể bạn muốn truy cập vào nội dung thật sự. Nếu nội dung mà bạn đang truy cập là văn bản, bạn có thể sử dụng thuộc tính req.text để truy xuất nó. Nội dung sau đó được phân tích thành unicode. Bạn có thể truyền vào mã hoá để giải mã văn bản bằng thuộc tính req.encoding.

Trong trường hợp phản hồi không phải là văn bản, bạn có thể truy cập chúng dưới dạng nhị phân bằng req.content. Mô-đun này sẽ tự động giải mã gzipdeflate. Điều này có thể hữu ích khi bạn đang xử lý các tập tin media. Tương tự, bạn có thể truy cập nội dung đã được mã hóa dạng json của phản hồi, nếu có, hãy sử dụng req.json().

Bạn cũng có thể lấy được phản hồi gốc từ máy chủ bằng req.raw. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải truyền vào stream=True trong yêu cầu để có được phản hồi gốc.

Một số tập tin mà bạn tải xuống từ Internet sử dụng mô-đun Requests có thể có một kích thước rất lớn. Trong những trường hợp như vậy, không nên tải toàn bộ phản hồi hoặc tập tin vào bộ nhớ cùng một lúc. Bạn có thể tải xuống từng phần hoặc khối của một tập tin bằng phương thức iter_content(chunk_size = 1, decode_unicode = False).

Phương thức này lặp qua dữ liệu phản hồi bằng số byte chunk_size tại một thời điểm. Khi stream=True được thiết lập trong yêu cầu, phương thức này sẽ tránh đọc toàn bộ tập tin vào bộ nhớ cùng một lúc cho các phản hồi lớn. Tham số chunk_size có thể là một số nguyên hoặc None. Khi thiết lập một giá trị số nguyên, chunk_size xác định số byte cần đọc vào bộ nhớ.

Khi chunk_size được thiết lập thành Nonestream được thiết lập thành True, thì dữ liệu sẽ được đọc khi nó đến trong bất kỳ khối kích thước nào nhận được. Khi chunk_size được thiết lập thành Nonestream được thiết lập thành False, tất cả các dữ liệu sẽ được trả về như một khối đơn.

Hãy tải hình ảnh khu rừng trên Pixabay bằng mô-đun Requests. Đây là hình ảnh thực tế:

Forest Image Downloaded Using Python Requests Module Forest Image Downloaded Using Python Requests Module Forest Image Downloaded Using Python Requests Module

Đây là code mà bạn cần:

'path/to/forest.jpg' là URL hình ảnh thực tế; bạn có thể thiết lập URL của bất kỳ hình ảnh nào khác vào đây để tải về cái khác. Tập tin hình ảnh đó có kích thước 185kb và bạn đã thiết lập chunk_size thành 50.000 byte. Điều này có nghĩa là thông điệp "Received a Chunk" sẽ được in bốn lần trong terminal. Kích thước của khối cuối cùng sẽ chỉ là 39350 byte bởi vì phần còn lại của tập tin nhận được sau ba lần lặp đầu tiên là 39350 byte.

Requests cũng cho phép bạn truyền các tham số trong một URL. Điều này có thể hữu ích khi bạn đang tìm kiếm trang web để lấy một số kết quả như hình ảnh hoặc bài hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể cung cấp các chuỗi truy vấn này như là một dictionary bằng từ khóa params trong yêu cầu GET. Dưới đây là một ví dụ:

Tạo một Yêu cầu POST

Tạo một yêu cầu POST cũng tương tự như yêu cầu GET. Bạn chỉ cần sử dụng hàm post() thay cho get(). Việc này có thể hữu ích khi bạn tự động submit các form. Ví dụ, đoạn code sau sẽ tải toàn bộ trang Wikipedia về Công nghệ Nano và lưu nó trên máy tính của bạn.

Gởi Cookie và Header

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể truy cập các cookie và header mà máy chủ gửi lại cho bạn bằng req.cookiesreq.headers. Requests cũng cho phép bạn gửi các cookie và header tùy biến của riêng bạn cùng với một yêu cầu. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn, giả sử thiết lập một user agent tùy biến cho yêu cầu của bạn.

Để thêm các header HTTP vào yêu cầu, bạn chỉ cần truyền chúng trong một dict vào tham số headers. Tương tự, bạn cũng có thể gửi cookie của riêng bạn đến một máy chủ bằng cách sử dụng dict truyền vào tham số cookie.

Cookie cũng có thể được truyền thông qua trong một Cookie Jar. Chúng cung cấp một giao diện đầy đủ hơn để cho phép bạn sử dụng các cookie đó trên nhiều đường dẫn. Dưới đây là một ví dụ:

Các Đối tượng Session

Đôi khi cần phải giữ nguyên các tham số nhất định trên nhiều yêu cầu. Đối tượng Session xử lý chính xác điều đó. Ví dụ, nó sẽ giữ dữ liệu cookie trên tất cả các yêu cầu được thực hiện bằng cùng một session. Đối tượng Session sử dụng connection-pooling của urllib3. Điều này có nghĩa là kết nối TCP bên dưới sẽ được sử dụng lại cho tất cả các yêu cầu được thực hiện đến cùng một máy chủ. Điều này có thể gia tăng đáng kể hiệu suất. Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức của đối tượng Requests với đối tượng Session.

Dưới đây là ví dụ về nhiều yêu cầu được gửi bằng cách sử dụng và không sử dụng session:

Như bạn thấy, cookie session có một giá trị khác nhau trong yêu cầu thứ nhất và thứ hai, nhưng nó có cùng giá trị khi chúng ta sử dụng đối tượng Session. Bạn sẽ nhận được một giá trị khác khi thử code này, nhưng cũng tương tự, cookie cho các yêu cầu được thực hiện bằng cách sử dụng đối tượng Session sẽ có cùng giá trị.

Session cũng hữu ích khi bạn muốn gửi dữ liệu tương tự trên tất cả các yêu cầu. Ví dụ, nếu bạn quyết định gửi một cookie hoặc một header user-agent với tất cả các yêu cầu đến một tên miền nhất định, bạn có thể sử dụng các đối tượng Session. Dưới đây là một ví dụ:

Như bạn có thể thấy, cookie session "visit-month" được gửi cùng với cả ba yêu cầu. Tuy nhiên, cookie "visit-year" chỉ được gửi trong yêu cầu thứ hai. Còn chưa đề cập đến cookie "vist-year" trong yêu cầu thứ ba. Điều này xác nhận thực tế rằng cookie hoặc tập dữ liệu khác trên các yêu cầu riêng lẻ sẽ không được gửi cùng với các yêu cầu session khác.

Phần tóm tắt

Các khái niệm được thảo luận trong hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo các yêu cầu đến máy chủ cơ bản bằng cách truyền header, cookie hoặc chuỗi truy vấn cụ thể. Điều này sẽ rất tiện dụng khi bạn đang cố gắng thu thập thông tin từ một số trang web. Giờ đây, bạn sẽ có thể tự động tải các bài nhạc và hình nền từ các trang web khác nhau sau khi bạn đã tìm ra URL mẫu.

Đừng ngần ngại xem thử những gì chúng tôi đang bán và những tài liệu dành cho học tập trên Market, và đừng ngần ngại đặt câu hỏi và cung cấp các phản hồi có giá trị của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hướng dẫn này, xin vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nhé.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.