Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. iOS SDK
Code

Chế độ đa nhiệm trong iOS: Các tác vụ chạy nền

by
Difficulty:IntermediateLength:QuickLanguages:
This post is part of a series called iOS Multitasking.
iOS Multitasking: Background Audio
iOS Multitasking: Background Location

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

This is the third part in the iOS Multitasking Se

Đây là phần ba của loạt bài về chế độ chạy đa nhiệm trong iOS. So với thông báo nội tuyến (Local Notification), âm thanh chạy nền, vị trí chạy nền, và VOIP (không được hướng dẫn trong loạt bài này), thì các tác vụ chạy nền và chuyển đổi ứng dụng nhanh là các chức năng dễ dàng nhất để thực hiện. Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần phải hiểu về các khối (block).

Bước 1: Tạo dự án

Vì tính chất đơn giản của bài hướng dẫn này, hãy tạo ra một ứng dụng dạng cửa sổ giúp chúng ta không phải xử lý về View Controller và các vấn đề khác (thực hiện tương tự đối với tất cả các mẫu bạn sử dụng). Đặt tên nó là Background Task và bỏ chọn các mục "Use Core Data" and "Include Unit Tests".

iOS_Background_Tasks

Sau đó mở tệp Background_TasksAppDelegate.m.

Bước 2: Triển khai mã

Bây giờ kéo xuống applicationDidEnterBackground: method và thêm mã sau đây:

Kết luận

Như bạn có thể thấy, các tác vụ chạy nền rất ngắn và dễ dàng thực hiện. Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào hoặc chỉ muốn gửi một gợi ý, vui lòng bình luận vào phần dưới đây!

ries. Compared to Local Notifications, Background Audio, Background Location, and VOIP (Not covered in this series), Background Tasks and Fast App Switching are the easiest to implement. For this tutorial, you will need to understand blocks.

Step 1: Creating the Project

For the simplicity of this tutorial, create a window based application so we do not have to deal with View Controllers and extras (same implementation is used no matter what template you use). Name it Background Task and uncheck "Use Core Data" and "Include Unit Tests".

iOS_Background_Tasks

Then open up the Background_TasksAppDelegate.m.

Step 2: Implementing the code

Now scroll down to the applicationDidEnterBackground: method and add the following code:

Wrap Up

As you can see, Background Tasks are extremely short and easy to implement. If you have any need for help or just want to post a suggesion, then comment below!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.