Advertisement
  1. Code
  2. Jade

Tạo một menu Drop-Down cho trang di động

by
Read Time:8 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Bài này sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo và thêm hiệu ứng vào biểu tượng menu hamburger và sau đó gắn kết một event listener thông qua jQuery để kích hoạt menu drop-down.

Tôi sẽ sử dụng Jade (Pug) và Sass thay vì HTML và CSS thuần tuý. Vì vậy, ít nhất bạn nên có một kiến ​​thức cơ bản về những templating engine này.

Tạo Playground

Chúng ta sẽ bắt đầu với việc cài đặt một playground đơn giản. Tôi sẽ cung cấp sẵn template Jade cùng với Sass, vì đây không phải là phạm vi của bài hướng dẫn. Bạn có thể lấy và sử dụng nó hoặc bạn có thể tự mình thiết kế.

Tập tin Jade:

Tập tin Sass:

Lưu ý: Ở đây tôi đã tạo ra hai mixin có tên là flextransition. Mixin giúp dễ dàng sử dụng lại một số quy tắc CSS bằng cách nhóm chúng lại. Bất cứ khi nào tôi cần thêm display:flex với tất cả các vendor prefix, tôi chỉ cần sử dụng +flex(), nhờ vào mixin.

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này và xây dựng dựa trên nó cho phần còn lại của hướng dẫn.

Kết quả cuối cùng sẽ giống như sau:

PlaygroundPlaygroundPlayground

Xem code hiện tại

Biểu tượng Menu Hamburger

Bây giờ là lúc để tạo ra một menu hamburger đơn giản nhưng hấp dẫn và thêm hiệu ứng vào nó thông qua CSS.

Thêm một div mới bên trong #header và đặt tên là #hamburger. Sau đó tạo hai div con bên trong #hamburger. Chúng sẽ có một lớp thông thường và ID riêng.

Bây giờ chúng ta cần tạo style cho div cha #hamburger và các div con với lớp .strip.

Chúng ta thiết lập chiều cao của div bằng với div cha của nó, đó là #header, bằng cách định nghĩa height: 100%. Ngoài ra, chúng ta thiết lập một giá trị width cho div cha này, sẽ xác định vùng "có thể nhấp" của nó.

Tiếp theo, chúng ta thêm flexbox với tất cả vendor prefix bằng cách sử dụng mixin, cái mà chúng ta đã tạo trước đó.

Vì chúng ta muốn các div .strip của chúng ta đặt theo chiều dọc, chúng ta thiết lập flex-direction: column và sau đó sử dụng justify-content: space-between để đặt khoảng trắng giữa các div .strip.

Sau đó, chúng ta cần đẩy các div đó vào nhau bằng cách thêm padding top và bottom vào các div tương ứng.

Chúng ta cũng thêm padding-left: 20px để di chuyển các div .strip sang bên phải.

Tiếp theo là style các strip. Việc này là tương đối dễ dàng bằng cách định nghĩa kích thước và màu sắc cho các div.

Kết quả cuối cùng, biểu tượng menu hamburger sẽ trông giống như sau:

Hamburger Menu IconHamburger Menu IconHamburger Menu Icon

Tiếp theo là thêm hiệu ứng vào biểu tượng menu để khi nó được nhấp vào, nó sẽ chuyển thành dấu chéo.

Thêm hiệu ứng vào biểu tượng Menu Hamburger

Lúc này, chúng ta sẽ sử dụng jQuery cơ bản để chuyển đổi một số lớp CSS.

Trước tiên hãy tạo các lớp CSS để chuyển đổi.

Chúng ta sẽ sử dụng các thiết lập translate và rotate của thuộc tính transform của CSS cùng với thuộc tính transition.

Đầu tiên, thêm transition cho cả div #top#bottom bằng cách sử dụng các mixin với một tham số timing cụ thể.

Bây giờ chúng ta cần định nghĩa style của các lớp được chuyển đổi.

Chúng ta sẽ lần lượt rotate và translate từng div .strip, vì vậy chúng ta cần phải chuyển đổi các lớp khác nhau cho cả div #top#bottom.

Ở đây chúng ta định nghĩa các style cho hai lớp khác nhau có tên là .bottomRotate.topRotate, sẽ được thêm vào và xoá bỏ khỏi các div tham chiếu tương ứng của chúng, #top#bottom.

Lưu ý rằng kích thước khác nhau của lớp .strip sẽ dẫn đến yêu cầu về các giá trị translateYrotateZ khác nhau để tạo hiệu ứng thành dấu chéo thích hợp.

Chuyển đổi lớp Với jQuery

Chúng ta đã định nghĩa cách mỗi mà div .strip sẽ hoạt hình khi các lớp topRotatebottomRotate có mặt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đính kèm envent listener để chuyển đổi các lớp đó.

Tạo một tập tin JavaScript mới và sử dụng code sau đây để chuyển đổi các lớp topRotatebottomRotate vào các div có ID #top#bottom tương ứng.

Chúng ta đặt tất cả các code của chúng ta bên trong $(document).ready(function(){}) để chờ cho toàn bộ trang được tải trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Khi chúng ta nhấp vào div #hamburger, nó sẽ chuyển đổi các lớp cho các div với các ID cụ thể.

Lưu ý: Đừng quên thêm tập tin nguồn jQuery vào dự án của bạn.

Hãy xem code hiện tại

Tạo danh sách menu

Bước tiếp theo là tạo một menu với các mục.

Sử dụng cấu trúc sau đây ở bên dưới #header:

Vì vậy, ở đây chúng ta sử dụng thẻ ul làm phần tử cha để nhóm các mục với thẻ li là phần tử con. Hơn nữa, để tạo hiệu ứng nền mở rộng, chúng ta cũng thêm một div có ID là #background.

Hãy thêm style cho các phần tử ulli trước.

Thiết lập list-style thành none để loại bỏ các biểu tượng đầu dòng khỏi các phần tử ul và đồng thời thiết lập paddingmargin thành 0 để loại bỏ tất cả các giá trị được định nghĩa trước.

Bây giờ hãy thêm style cho các phần tử li:

Ở đây tôi comment display:none để có thể nhìn thấy kết quả. Tuy nhiên, khi hoạt ảnh, chúng ta sẽ sử dụng nó để ẩn các phần tử danh sách ban đầu.

Tôi cũng đã thêm phần tử giả after và style nó tương ứng để tách riêng từng phần tử li với một đường thẳng. :last-child:after xoá bỏ dòng này cho phần tử li cuối cùng.

Hãy xem code hiện tại

Hoạt hình danh sách menu

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một số chỉ thị điều khiển của Sass để thêm hoạt ảnh keyframe CSS với các thuộc tính khác nhau vào mỗi phần tử li.

Ở đây chúng ta định nghĩa các hoạt ảnh keyframe dropfold.

drop dành cho hoạt ảnh khi mở danh sách menu. Tỷ lệ ban đầu lớn hơn 30% và quay trở lại kích thước ban đầu cũng như độ trong suốt đi từ 0 đến 1. Hành động ngược lại diễn ra trong fold.

Bây giờ chúng ta cần gắn các keyframe đó vào các phần tử li. Đây là nhiệm vụ của Sass.

Ở đây tôi sử dụng vòng lặp for từ 1 đến 6 với chỉ số $i.

Bây giờ chúng ta cần sử dụng chỉ mục này để đính kèm mỗi hoạt ảnh vào các phần tử li với các khoảng thời gian khác nhau.

Trước tiên, hãy xem dòng li.anim:nth-child(#{$i}).

Ở đây chúng ta đang lấy con thứ $i của phần tử li với lớp anim.

Chúng ta sẽ chuyển đổi lớp anim này. Vì vậy, khi nó được thêm vào các phần tử li, hoạt ảnh keyframe có tên drop sẽ được áp dụng. Khi nó được xóa, hoạt ảnh fold sẽ được áp dụng.

Điều quan trọng tiếp theo là thuộc tính duration.

duration: 100ms*$i cho hoạt ảnh drop kéo dài thời lượng của hoạt ảnh cho mỗi số con tăng dần. Vì vậy, khi code này được biên dịch, phần tử li con đầu tiên sẽ có duration: 100ms và con cuối cùng sẽ có duration: 600ms.

Điều này sẽ tạo cảm giác phần tử sau hoạt ảnh sau.

Chúng ta làm điều tương tự cho hoạt ảnh fold. Lần này, phần tử cuối cùng sẽ hoạt ảnh nhanh hơn, do đó duration: 80ms*(6-$i)+1ms. 1ms thêm vào duration là do thực tế khi bạn thiết lập duration thành 0, một số vấn đề có khả năng xảy ra, và hiệu ứng của bạn có thể không hoạt động đúng.

Khi chúng ta style phần tử li, tôi đã đề cập rằng chúng ta cần sử dụng display: none để tránh hoạt ảnh không mong muốn. Nếu bạn không thiết lập nó thành none, bạn sẽ thấy rằng hoạt ảnh fold phát một lần khi trang được tải.

Nếu chúng ta thiết lập thuộc tính display thành none, chúng ta sẽ không thấy điều đó, và sau đó chúng ta cần hiển thị phần tử li trước khi chuyển đổi lớp anim.

Chúng ta muốn hoạt ảnh được phát khi chúng ta nhấp vào biểu tượng hamburger. Vì vậy, hãy sử dụng một số jQuery để thiết lập thuộc tính display của từng phần tử li thành block và đồng thời chuyển đổi lớp anim.

Hãy xem code hiện tại

Bạn sẽ thấy rằng chúng ta có thể thấy hoạt ảnh của từng phần tử li riêng lẻ. Tuy nhiên, chúng ta muốn có một cảm giác menu đang mở rộng.

Để khắc phục điều đó, chúng ta chỉ cần mở rộng chiều cao của div. Div đó là #background, cái mà ban đầu chúng ta đã thêm khi tạo các phần tử ulli.

Chúng ta sẽ chuyển đổi lớp expand để thiết lập thuộc tính height thành 550px trong vòng .45s. Lưu ý rằng tôi sử dụng mixin transition để định nghĩa transition với một tham số thời gian cụ thể.

Kết quả cuối cùng

Phần kết luận

Trong suốt bài hướng dẫn này, chúng ta đã thực hành cách sử dụng vòng lặp for trong HTML và CSS thông qua các công cụ template Jade và Sass. Trên hết, chúng ta đã tạo ra các keyframe CSS và gắn chúng với thuộc tính duration khác nhau vào các phần tử HTML cụ thể. Sau đó, chúng ta chuyển đổi các lớp với jQuery để kiểm soát các hiệu ứng đó.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.