Advertisement
Advertisement
  1. PyQuery: jQuery của Python

  2. Quản lý Cron Job bằng Python