Learn Corona

Develop fun and engaging mobile games and apps for iOS and Android with the Corona SDK. Get fully up to speed with these in-depth Corona SDK tutorials.
  1. Tăng sức mạnh cho game mobile của bạn với thiết kế, âm thanh và âm nhạc.

    Tăng sức mạnh cho game mobile của bạn với thiết kế, âm thanh và âm nhạc.

    Tutorial Beginner

    Một game thành công cần phải được thiết kế đẹp và nhập tâm. Mặc dù, hầu hết các nhà phát triển trò chơi không phải là người thiết kế giỏi. Và không chỉ dừng...