Learn Version Control & Git

Collaborate more effectively with other developers by using version control and Git. Learn to manage source code, track changes, and maintain a project's history.
  1. Chỉ dẫn nhanh: Tận dụng sức mạnh của Git Stash

    Chỉ dẫn nhanh: Tận dụng sức mạnh của Git Stash

    Tutorial Intermediate

    Hãy tưởng tượng rằng bạn đang làm việc trên một tính năng ở trong một dự án phần mềm được quản lý bởi Git. Bạn đang ở ngay giữa chừng trong việc tạo ra một...