Learn about Machine Learning

Learn machine learning concepts and techniques, such as supervised and unsupervised learning, neural networks, and deep learning, to build intelligent applications.
  1. Tạo một Ứng dụng Thông minh Với Google Cloud Speech và Natural Language API

    Tạo một Ứng dụng Thông minh Với Google Cloud Speech và Natural Language API

    Tutorial Intermediate

    Một ứng dụng thật sự hiểu được một ngôn ngữ tự nhiên là một thứ gì đó mà những người đam mê khoa học viễn tưởng, lập trình viên và các nhà nghiên cứu về AI...