7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Kotlin

Kotlin Mula sa Scratch: Exception Handling

Scroll to top
Read Time: 10 mins
This post is part of a series called Kotlin From Scratch.
Kotlin From Scratch: Abstract Classes, Interfaces, Inheritance, and Type Alias

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Ang Kotlin ay isang modernong programming language na nagko-compile sa Java bytecode. Ito ay libre at open source, at pinapasaya nito ang pagko-code sa Android.

Sa nakaraang artikulo, mas higit ninyong natutunang ang tungkol sa object-oriented programming sa pamamagitan ng pagsiyasat pa sa mga abstract classes, interfaces, inheritance, at type aliases sa Kotlin.

Sa post na ito, patuloy ninyong matututunan ang tungkol sa pagpo-program sa Kotlin sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa exceptions at kung papaano ito iha-handle.

1. Exception Handling

Ang mga exceptions ay ginagamit upang matukoy ang isang problema sa ating code habang ine-execute ito. Ang exception handling ay ang kakayahan na tukuyin (o i-handle) ang exception na maaaring maganap. Kung hindi natin iha-handle ang exception na mangyayari, ang program natin ay titigil sa pag-gana at biglaang isasara ang app natin kaagad.

Binibgiyan ng exception handling ang ating program ng kakayahan na ituloy ang pagtakbo kahit na mayroong exception (gayunpaman, higit na inirerekumenda na i-log ang iyong mga exceptions at iulat ang mga ito gamit ang isang crash reporting tool gaya ng Crashlytics).

Sa Java, mayroon tayong dalawang klase ng exceptions: ang checked at ang unchecked. Ipapaliwanag ko ng mabilis ang dalawa, ngunit magsisimula tayo sa unchecked exceptions.

Ang Unchecked Exceptions

Ito ay ang mga exceptions na binigay dahil sa mga pagkakamali sa ating code. Ang mga ito ay isang direkta o di direktang subclass ng RunTimeException superclass.

Ang mga halimbawa ng unchecked excemptions ay kinapapalooban ng:

  • ArithmeticException: binibigay kapag nagdivide ka sa zero.
  • ArrayIndexOutOfBoundExceptions: binibigay kapag ang isang array ay inaccess gamit ang isang ilegal na index.
  • SecurityException: binibigay ng security manager upang tumukoy ng isang security violation.
  • NullPointerException: binibigay kapag tumatawag ng isang method o property sa isang null object.

Ang isang method na maaaring magbigay ng unchecked exception ay hindin naglalaman ng kahit na anong kaalaman tungkol sa exception na ibinigay sa method declaration nito.

Maiiwasan ang mga tipo ng exception na ito sa pamamagitan ng pag-code ng tama. Sa code sa itaas, dapat ay na-check natin kung ang denominator ay zero bago gawin ang operation. Para sa mga exceptions na ito, hindi kailangang mahuli ng developer ang exception gamit ang try…catch na block. Sa madaling sa lita, hindi tayo pinipilit ng compiler na sakupin ang code na maaaring mag-trigger ng exception sa isang try…catch block. Sa halip, kailangan lang nating siguruhing hindi talaga mangyayari ang mga exceptions na ito.

Isa pa, tandaan natin na ang Kotlin ay isang null safe na language. Sa madaling salita, maaari tayong tulungan nitong hindi magkaroon ng NullPointerExceptions sa ating code. Maaari ninyong basahin ang Nullability, Loops at mga Conditions na post para muling sariwain ang tungkol sa null safety sa Kotlin.

Mga Checked Exceptions sa Java

Ang isang method na maaaring magbigay ng isang checked exception ay kailangang ideklara ito sa method signature nito gamit ang throws na keyword. Kung tatawag ka ng isang method na magbibigay ng isang checked exception, maaaring kailangan mo itong ibigay muli mula sa iyong function o hulihin at i-handle ito gamit ang isang try…catch block.

Ang mga checked exceptions ay mga exceptions na nakuha sa oras ng pagcompule. Ang ganitong klase ng exceptions ay nag-iinherit mula sa Exception class. Ang isang halimbawa ng ganitong exception ay ang IOException. Maaari itong mangyari kapag sinubukan ninyong mag-access ng isang file na hindi mabubuksan dahil hindi ito umiiral. (Ang FileNotFoundException ay isang subclass ng IOException.)

Sa naunang code, gumamit tayo ng try…catch block para asikasuhin ang IOException sa loob ng editFile() na method. Maaari na nating tawagin ang editFile() method ng normal, at ang compiler ay hindi magrereklamo.

Sa pagtingin sa code sa ibaba, kinalikot natin ang method para sa halip ay gamitin nito ang throws keyword sa method signature. Ipinapakita nito sa mga tagatawag na kailangan nilang i-handle ang exception na IOException na maaaring ibigay kapag tinatawag ang method na editFile().

Para tawagin ang method sa itaas, kailangan natin itong palibutan sa isang try…catch block upang ma-handle ang exception.

Ang lahat ng ito ay maiikling pasilip lamang sa mga exceptions sa Java. Ngayon naman ay tignan natin kung papaano hinahandle ng Kotlin ang mga exceptions.

2. Ang mga Exceptions sa Kotlin 

Ang pinakapinagkaiba ng mga exception mechanisms ng Kotlin at Java ay ang lahat ng exceptions ay unchecked sa Kotlin. Sa madaling salita, ang mga ito ay hindi tuwirang nakadeklara sa mga function signature, hindi gaya ng sa Java.

Dito ay na-convert natin ang editFile() method sa isang Kotlin function. Makikita ninyong ang function ay walang throws IOException na statement sa function signature nito. Ni hindi keyword ang throws sa Kotlin. 

Isa pa, maaari nating tawagin ang function na ito ng hindi ito pinapaligiran ng try…catch block-at hindi magrereklamo ang compiler. Sa madaling salita, walang checked exceptions sa Kotlin. Lahat ng exceptions ay unchecked, (Tandaan na kung mayroong isang exception na ibinato, ang program execution ay titigil ng normal.)

Kung tingin natin na ang exception na ito ay sisibol, dapat pa rin natin itong i-handle sa pamamagitan ng pagligid sa function sa isang try…catch block-ngunit hindi ito pinapatupad ng compiler ng Kotlin.

Kung ang exception ay ibinato sa loob ng editFile() function ay isang instance ng IOException class, ang ating catch block ay mapapatupad, at ipi-prit lang natin ang stack trace para sa proseso ng debugging.

Ang try...catch Block

Ang try na construct na mayroong catch at finally na mga sugnay sa Kotlin ay pareho sa Java.

Dito, nagbabato tayo ng isang Exception object sa loob ng try block. Pansinin na hindi natin sinama ang bagong keyword gaya ng ginagawa natin sa Java para makagawa ng isang bagong instance. Pansinin din natin na hindi natin tiniyak ang exception na ibabao sa function signature gaya ng ginagawa natin sa Java.

Ihina-handle natin ang lahat ng subclasses at classes na may type Exception sa catch block. Ang pagpipiliang finally block ay laging gumagana — dito natin isniasara ang kahit na anong resources o connections na binuksan dati para maiwasan ang paglabas ng mga resource. Halimbawa, kung nagbukas kayo ng isang file o gumawa ng isang database o network connection sa isang try block, dapat ay maisasara mo o mapapakawalan mo ito sa isang finally block.

Tandaan na sa Kotlin, ang throw na construct ay isang expression at maaaring isama sa iba pang expressions.

Isa pa, maaari ding gamitin ang try construct bilang isang expression.

Dito ay itinakda natin ang value na ibabalik mula sa try…catch block sa result variable. Kung ang numero ay hindi 1, magbabato ito ng isang IllegalArgumentExceptiom at mapapagana ang catch block. Ang false expression sa catch block value ay itatakda sa result variable. Kung ang numero, sa halip, ay 1, ang true expression value ay itatakda sa result variable.

Java Interop

Ang mga exceptions sa Kotlin ay kikilos ng normal sa Java — ngunit gusto kong malaman ninyo ang isang kapaki-pakinabang na annotation na tinatawag na @Throws sa Kotlin na maaaring magamit. Dahil lahat ng exceptions sa Kotlin ay unchecked, ang mga developers na gumagamit ng iyong Kotlin code mula sa Java ay maaaring hindi alam na ang iyong functions ay nagbabato ng exceptions. Gayunpaman, maaari ka pa ring magdagdag ng mga possibleng exceptions na maaaring ibato sa isang method signature gamit ang @Throw na annotation. Aalertuhin nito ang mga tagatawag sa Java na kailangan nilang i-handle ang exception.

Tignan natin ang isang praktikal na halimbawa ng annotation na ito.

Dito, tinukoy natin ang isang Kotlin function na maaaring magbato ng isang exception na IllegalArgumentException tanging kapag ang tipong ipinasa sa function ay hindi type Int.

Tinatawag natin ang top-level function na addNumberToTwo() ng direkta mula sa Java sa sumusunod na paraan:

Gumagana ito ng maayos; hindi nagrereklamo ang compiler. Gayunpaman, kung gusto nating ipaaalam sa mga tagatawag ng Java na ang addNumberToTwo() na top-level function ay magbabato ng isang exception, idadagdag lang natin ang @Throws annotation sa function signature.

Ang @Throws annotation na ito ay maaaring tumanggap ng isang comma-separated na listahan ng mga arguments ng exception classes. Sa code sa ideaas, nagsama lang tayo ng isang exception class — ang IllegalArgumentException.

Ngayon ay kailangan nating i-update ang ating Java code para maghandle ng exception.

Kung ide-decompile natin ang addNumberToTwo() function ng Kotlin, gamit ang Show Kotlin Bytecode na feature (kung nasa IntelliJ Idea o Android Studio ka, gamitin ang Tools > Kotlin > Show Kotlin Bytecode), makikita natin ang sumusunod na Java code:

Sa generated na Java code sa itaas (ang ilang element ng generated code ay tinanggal para Makita ang pagkakaiba), makikita ninyo na dinagdag ng compiler ang throws keyword sa method signature-dahil isinama natin ang @Throws na annotation.

Konklusyon

Sa pagtuturong ito, higit ninyong natutunan ang tungkol sa pagpoprogram sa Kotlin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga exceptions. Nakita natin na ang Kotlin ay walang mga checked exceptions ngunit sa halip ay lahat ng exceptions dito ay unchecked. Tinginan din nating kung papaano maghandle ng exceptions gamit ang try…catch block at nakita ang kapakinabangan ng @Throws na annotation sa Kotlin para sa mga tagatawag ng Java.

Para mas matutunan pa ang tungkol sa Kotlin language, nirerekumenda kong puntahan ang documentation ng Kotlin. O tignan ang iba pa naming posts tungkol sa pagdevelop ng Android app dito sa Envato Tuts!


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.