Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Android

Paano Tumawag at Gumamit ng SMS sa mga Android App

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Sa tutoryal na ito, matututunan nyo ang tungkol sa Android Telephony at SMS API. Matututunan niyo kung paano tumawag mula sa inyong app at kung paano mamonitor ang mga tawag, pati na rin kung paano makapagpadala at makatanggap ng SMS. 

1. Paano Tumawag 

Sa pagsisimula, ipapakita ko sa inyo kung paano simulan ang pagtawag mula sa inyong application kahit alin sa paggamit ng phone dialer app o direkta mula sa inyong app upang maging mas madali ito sa inyong mga gumagamit. 

Lumikha ng Bagong Android Studio na Proyekto

Simulan ang Android Studio at lumikha ng bagong proyekto na may blankong aktibidad na tinatawag na MainActivity. 

Android Studio create a new Activity screenshot

I-layout ang screen 

Sa ngayon, ang aming layout ay mayroon lamang EditText na field at Dial button: 

Emulator dial screen with phone number given

Baguhin ang MainActivity Class

Sa code block sa ibaba, lumilikha tayo ng ACTION_DIAL na naglalayon na ipakita ang phone dialer. Ang phone number ay sinuri mula sa aming tel URI scheme: tel:XXXXXXXX Tandaan na hindi niyo kailangan ng kahit anong pahintulot upang mapagana ito: 

Kapag pinagana niyo ang app at pinindot ang dial button, dadalhin ka sa dialer app, at mula doon ay kailangan niyo mismong pindutin ang mga numero.  Maaari niyong palitan ang daloy na ito upang makatawag mula mismo sa inyong app sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng layunin sa ACTION_CALL sa halip na ACTION_DIAL. Ngunit ito ay nangangailan ng pahintulot ng android.permission.CALL_PHONE.

Emulator screen defualt phone dialer with the phone number

2. Pagmomonitor sa mga Phone Call Event

Sa seksiyon na ito, matututunan natin kung paano ang pagmomonitor ng mga tawag sa telepono sa Android system. Ang telepono ay maaaring nasa tatlong estado:

  1. idle (kapag hindi ginagamit)
  2. ringing (kapag may tumatawag)
  3. off-hook (kapag nasagot ang tawag)

Idagdag ang Pahintulot 

Kailangan namin ang pahintulot READ_PHONE_STATE upang mamonitor ang estado ng telepono. Idagdag ito sa AndroidManifest.xml:

Lumikha ng PhoneStateListener Object

Lumikha tayo ng bagay na PhoneStateListener class, pagkatpos ay patungan ang onCallStateChanged() na paraan (sa IntelliJ madali itong gawin sa Control-O, pagkatapos ay piliin o hanapin ang paraan upang mapatungan). Pangangasiwaan namin ang mga pagbabago sa estado ng tawag sa pamamagitan ng pagpapakita ng Toast. Tandaan na maaari naming magalaw ang numero ng mga dumarating na tawag kapag ang paraang ito ay kinalabit:

Depende sa mga pangangailangan ng application niyo, maaari niyong patungan ang isa sa ibang mga pamamaraaan na ito: onCellInfoChanged()onCallForwardingIndicatorChanged()onCellLocationChanged(), o onSignalStrengthChanged().

Pakikinig sa Phone Call State

Upang masimulan ang pakikinig sa phone call state, kailangan nating kumuha ng TelephonyManager mula sa system service at simulan ito sa onCreate().

Sa onResume() na pamamaraan, maaari tayong magsimula sa pakikinig gamit ang TelephonyManager listen() na pamamaraan, ipapasa ito sa PhoneStateListener na pangyayari at ang static na LISTEN_CALL_STATE. Huminto tayo sa pakikinig sa onStop() na pamamaraan sa pamamagitan ng pagpapasa ng LISTEN_NONE bilang pangalawang argumento sa listen().

Ang iba pang mga maaaring pagpipilian sa pakikinig sa telepeno ay ang LISTEN_CELL_LOCATIONLISTEN_SIGNAL_STRENGTHLISTEN_CALL_FORWARDING_INDICATOR, at LISTEN_CELL_INFO.

Ang pinakahuli, paganahin ang app at siguraduhin na may dumating na tawag. 

Emulator incoming call states

Ang pagmomonitor na ito ay gagana lamang kung ang app ay nasa harapan.  Upang gumana ito sa likuran (kapag ang application natin ay hindi tumatakbo), kailaangan nating lumikha ng BroadcastReceiver upang kahit hindi tumatakbo ang app ay maaari pa rin nating mamonitor ang estado ng pagtawag sa telepono.  Depende sa mga pangangailangan ng inyong app, maaaring yan ang mas mabuting paraan upang pakinggan ang mga pagbabago sa estado ng telepono. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin sa susunod na seksyon. 

Dapat niyong malaman na ang iminomonitor lamang natin ay ang mga dumarating na mga tawag. Upang tayo ay makapagmonitor ng mga lumalabas na tawag, kailangan natin ng karagdagang pahintulot. Upang mamonitor ang mga lumalabas na tawag, isama ang sumusunod na linya sa inyong AndroidManifest.xml file.

Paano Gamitin ang Emulator sa Pagtawag at Pagpapadala ng mga SMS na Mensahe 

Maaari niyong gamitin ang inyong emulator upang pasiglahin ang pgatawag o pagpapadala ng SMS na mensahe, ngunit kakailanganin niyong gumawa ng kaunting setup. Buksan ang inyong emulator, pindutin ang huling button sa kanang bahagi ng navigation bar upang mabuksan ang pinalawak na control diaglog, at pagkatapon pillin ang control button ng telepono.

Using emulator to make call and send SMS

3. Pagmomonitor ng Mga Tawag sa Telepono sa Likuran 

Lumikha ng BroadcastReceiver

Katulad sa nakaraang seksyon, kailangan nating lumikha ng listener sa mga pangyayari upang mamonitor ang mga pagbabago sa estado ng telepono.  Ang pangunahing pagkakaiba sa pagkakataong ito ay papalawigin nating ang BroadcastReceiver ayon sa klase upang mapakinggan natin ang estado ng tawag sa telepono kahit na hindi tumatakbo ang application.  Siguraduhing huwag irehistro ang listener ng higit sa isang beses! Ang pagtsek naming dito ay nasa linya 36. 

Baguhin ang AndroidManifest.xml

Ang broadcast receiver ay gumagana lamang kapag ito ay nakaregistro. Kailangan nating ipaalam sa Android system ang tungkol sa ating broadcast receiver sa pamamagitan ng pagrerehistro dito sa AndroidManifest.xml na file sa pamamagitan ng pagkokontekta n gating PhoneCallStateReceiver class sa <intent-filter>  na naglalarawan sa system broadcast ng gusto nating matanggao – sa kasong ito, PHONE_STATE.  

Pagmomonitor ng Lumalabas na Tawag 

Para sa lumalabas na tawag, kailangan niyong isama ang NEW_OUTGOING_CALL action intent <action android:name="android.intent.action.NEW_OUTGOING_CA sa <intent-filter> ng tumatanggap sa AndroidManifest.xml.

Upang makuha ang numero ng telepono ng nais na tawagan, sa loob ng onReceive(Context, Intent) method, kuhanin natin ang numero mula sa intent bilang ekstra.  Upang pigilan ang nais tawagan sa pagtuloy ng tawag, maaari nating tawagin ang setResultData() at pasahan ito ng null argument. Ang resultData ay ginagamit bilang aktuwal na numero na tatawagan.

Maaari niyong matutunan ang higit pa tungkol sa broadcasts at broadcast receivers sa aming tutoryal sa Envato Tuts+:

4. Pagpapadala ng mga SMS na Mensahe

Mayroon kang dalawang pangunahing pagpipilian sa pagpapadala ng SMS: gamit ang devise SMS client application o paglaktaw sa client sa pamamagitan ng pagpapadala ng SMS direkta mula sa inyong app.  Titingnan natin ang parehong senaryo, at maaari kang magdesisyon kung alin ang mas mabuting gamitin para sa inyong kaso. Simulan natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng SMS gamit ang device SMS client.

Pag-set-up  ng Layout

Una, kailangan nating baguhin ang ating pangunahing layout upang magkaroon ng EditText field para sa mensahe at Send Message button.

Baguhin ang MainActivity

Sa loob ng ating onCreate() method sa ating MainActivity class, lumikha ng layunin sa ACTION_SENDTO bilang unang argumento at smsto:  <phone number> URI bilang pangalawang argumento. Ang text message ang magiging halaga ng sms_body extra:

Dito, ang SMS client ang magmomonitor ng estado ng pagpapadala ng mensahe. 

Patakbuhin ang App

Kapag ang lahat ng mga kailangang field ay ipinasok, ang pagpindot sa Send SMS button ay magbubukas ng SMS client ng gumagamit, o magbibigay ng mga opsyon sa gumagamit upang pumili ng app kung ang isa ay hindi pa nakakapili. 

Send SMS flow

5. Pagpapadala ng mg SMS Message ng Direkta

Sunod tingnan natin kung paano magpadala ng SMS nang direkta mula sa aming application sa halip na gumamit ng device SMS client.

Magdagdag ng Pahintulot sa AndroidManifest.xml

Katulad ng karaniwan, kailangan nating irehistro ang pahintulot sa AndroidManifest.xml.

Baguhin ang MainActivity class

Sunod, para sa Android 6.0 (API level 23) at mas mataas, kailangan nating hilingin ang SEND_SMS pahintulot habang runtime.

Upang matutunan ang higit pa tungkol sa mga pahintulot ng Android runtime at kung paano nagbago ang mga ito sa version 6.0, itsek ang aming tutoryal dito sa Envato Tuts+:

Upang magpadala ng SMS, nakukuha natin ang default na SmsManager instance at tapos ay tinatatawag ang sendTextMessage() method nito, ipinapasa ang numero ng telepono bilang unang argumento at ang mensahe bilang pangalawang argumento:

Upang mamonitor ang estado ng pagpapadala, ang SMSManager sendTextMessage() method ay may dalawang opsyonal na mga PendingIntent parameter: sentIntent at deliveryIntent.

Kung gusto mong gamitin ang sentIntent, panoorin ang result code Activity. RESULT_OK kapag nagtagumpay, o isa sa RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE, RESULT_ERROR_RADIO_OFF, and RESULT_ERROR_NULL_PDU upang ipahiwatig ang pagkakamali.

6. Pagtanggap ng SMS na Mensahe

Para magsimulang makatanggap ng mga SMS na mensahe ang inyong app mula sa telepono ng gumagamit, pinakamabuting magkaroon ng broadcast receiver na nakarehistro upang maaari itong maalerto kapag may dumating na bagong SMS kahit na hindi tumatakbo sa likuran ang app. 

Idagdag ang Pahintulot

Idagdag ang pahintulot na RECEIVE_SMS sa AndroidManifest.xml:

Sunod, kailangan nating itsek at tingnan kung may pahintulot na tumanggap ng mga SMS na mensahe ang app sa runtime. Kaya sa MainActivity class, itsek ang pahintulot na RECEIVE_SMS. Kapag hindi ito natagpuan, hilingin ito. 

Lumikha ng Broadcast Receiver

Binabawi naming ang bawat bagay sa SmsMessage class sa pamamagintan ng paggamit ng pamamaraan na createFromPdu(byte[] pdu), ipapasa ditto ang PDU (protocol data unit). Nagdadagdag tayo nito sa ating hanay ng mga mensahe. 

Upang suportahan ang API 23 at mas mataas, kailangan mong isama ang format na String extra (kahit "3gpp" para sa GSM/UMTS/LTE na mga mensahe sa 3GPP format o "3gpp2" para sa CDMA/LTE na mga mensahe sa 3GPP2 format).

Ngayon, patakbuhin ang app, isarado ito, at magpagdala sa inyong emulated phone ng SMS.

Emulator showing a toast when it receives an SMS in the background

Konklusyon

Sa tutoryal na ito, natutunan mo ang tungkol sa:

  • pagtawag mula sa inyong app
  • pagmomonitor ng mga tawag sa telepono
  • pagpadala ng mga SMS na mensahe gamit kahit ang device messaging app o direkta mula sa inyong sariling app
  • pagtanggap ng mga SMS na mensahe sa likuran 

Madami kayong maaaring gawin sa pagtawag sa telepono at mga SMS na mensahe sa Android. Bisitahin ang dokumentasyon ng Android Telephony API at ang SMSManager API  upang mas higit pang matuto.

Pansamantala, itsek ang aming ilang mga post sa development ng Android!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.