Advertisement
 1. Code
 2. PHP

Gumawa ng PHP5 Framework - Bahagi 2

Scroll to top
Read Time: 23 min

() translation by (you can also view the original English article)

Sa pangunahing istraktura para sa ating Framework na matatag na, panahon na para simulang maglagay ng functionality dito. Sa pagtuturong ito gagawa tayo ng template manager at database handler, na magdadala sa atin sa magaling na Framework na akma sa paggamit ng halos anong proyekto. Kung wala ka pa, siguraduhin na suriin muna ang Unang Bahagi ng seryeng ito!
MVC: I-tweak ang istraktura

Sa unang bahagi ng pagtuturong ito,gumawa tayo ng folder na tinawag na controllers para i-store ang business logic para sa ating applications. Katulad ng binigyang punto ni daok sa komento, hindi ito ang pinakamagandang lugar para sa lahat ng business logic, at kailangang gamitin ang modelo para i-store itong logic. Dati,lagi kong ginagamit ang database mismo bilang modelo sa karamihan sa aking applications,gayunpaman,ang pagbubukod nito ng kaunti ay gagawing mas magaling ang ating framework, at mas madaling pahabain.

Kung kaya ano ang MVC? Ang MVC ay isang pattern ng disenyo (katulad ng Singleton at Registry patterns na tiningnan natin sa unang bahagi), at ang ibig sabihin ay Model View Controller, at ang layunin ay paghiwalayin ang business logic, user interface actions at ang user interface mula sa isa’t isa. Bagaman wala tayong ibang gagawin sa ating mga modelo at controllers sa ngayon, i-update natin ang istraktura ng ating frameworks folder para mailagay ang “models’ folder. Ang modelo ay maglalaman ng pangunahing business logic, at ang controller ang bahala sa user interaction (halimbawa pagpasa ng data, katulad ng komento). NB: Ang ating__autoload function ay hindi kailangang mabago.

Database Handler

Karamihan sa websites at web applications na gumagamit ng PHP ay gumagamit din ng database engine, katulad ng MySQL. Kung pananatilihin natin lahat ng may kaugnayan sa database functions sa parehong kinalalagyan, kung gayon maaari nating (sa teorya) mabilis na mabago ang database engine na ginagamit natin. Maaari din nating gawing mas madali ang ilang operasyon, katulad ng paglakip ng records, pag-update ng records at pagtanggal ng records mula sa database. Mas mapapadali din nito ang pagtatrabaho sa iba’t ibang koneksyon ng database.

Kung kaya, ano ang dapat gawin ng ating database handler:

 • I-manage ang mga koneksyon sa database 
 • Subukang magbigay ng ilang antas ng abstraction mula sa database
 • Cache queries para magamit natin sila sa susunod
 • Gawing mas madali ang karaniwang operasyon sa database 

Tingnan natin ang code para sa ating database handler, pagkatapos ay tatalakayin natin ito.

1
2
<?php
3
4
/**

5
 * Database management and access class

6
 * This is a very basic level of abstraction

7
 */
8
class database {
9
 
10
	/**

11
	 * Allows multiple database connections

12
	 * probably not used very often by many applications, but still useful

13
	 */
14
	private $connections = array();
15
	
16
	/**

17
	 * Tells the DB object which connection to use

18
	 * setActiveConnection($id) allows us to change this

19
	 */
20
	private $activeConnection = 0;
21
	
22
	/**

23
	 * Queries which have been executed and then "saved for later"

24
	 */
25
	private $queryCache = array();
26
	
27
	/**

28
	 * Data which has been prepared and then "saved for later"

29
	 */
30
	private $dataCache = array();
31
	
32
	/**

33
	 * Record of the last query

34
	 */
35
	private $last;
36
	
37
	
38
	/**

39
	 * Hello

40
	 */
41
  public function __construct()
42
  {
43
  	
44
  }
45
  
46
  /**

47
   * Create a new database connection

48
   * @param String database hostname

49
   * @param String database username

50
   * @param String database password

51
   * @param String database we are using

52
   * @return int the id of the new connection

53
   */
54
  public function newConnection( $host, $user, $password, $database )
55
  {
56
  	$this->connections[] = new mysqli( $host, $user, $password, $database );
57
  	$connection_id = count( $this->connections )-1;
58
  	if( mysqli_connect_errno() )
59
  	{
60
  		trigger_error('Error connecting to host. '.$this->connections[$connection_id]->error, E_USER_ERROR);
61
		} 	
62
  	
63
  	return $connection_id;
64
  }
65
  
66
  /**

67
   * Close the active connection

68
   * @return void

69
   */
70
  public function closeConnection()
71
  {
72
  	$this->connections[$this->activeConnection]->close();
73
  }
74
  
75
  /**

76
   * Change which database connection is actively used for the next operation

77
   * @param int the new connection id

78
   * @return void

79
   */
80
  public function setActiveConnection( int $new )
81
  {
82
  	$this->activeConnection = $new;
83
  }
84
  
85
  /**

86
   * Store a query in the query cache for processing later

87
   * @param String the query string

88
   * @return the pointed to the query in the cache

89
   */
90
  public function cacheQuery( $queryStr )
91
  {
92
  	if( !$result = $this->connections[$this->activeConnection]->query( $queryStr ) )
93
  	{
94
		  trigger_error('Error executing and caching query: '.$this->connections[$this->activeConnection]->error, E_USER_ERROR);
95
		  return -1;
96
		}
97
		else
98
		{
99
			$this->queryCache[] = $result;
100
			return count($this->queryCache)-1;
101
		}
102
  }
103
  
104
  /**

105
   * Get the number of rows from the cache

106
   * @param int the query cache pointer

107
   * @return int the number of rows

108
   */
109
  public function numRowsFromCache( $cache_id )
110
  {
111
  	return $this->queryCache[$cache_id]->num_rows;	
112
  }
113
  
114
  /**

115
   * Get the rows from a cached query

116
   * @param int the query cache pointer

117
   * @return array the row

118
   */
119
  public function resultsFromCache( $cache_id )
120
  {
121
  	return $this->queryCache[$cache_id]->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
122
  }
123
  
124
  /**

125
   * Store some data in a cache for later

126
   * @param array the data

127
   * @return int the pointed to the array in the data cache

128
   */
129
  public function cacheData( $data )
130
  {
131
  	$this->dataCache[] = $data;
132
  	return count( $this->dataCache )-1;
133
  }
134
  
135
  /**

136
   * Get data from the data cache

137
   * @param int data cache pointed

138
   * @return array the data

139
   */
140
  public function dataFromCache( $cache_id )
141
  {
142
  	return $this->dataCache[$cache_id];
143
  }
144
  
145
  /**

146
   * Delete records from the database

147
   * @param String the table to remove rows from

148
   * @param String the condition for which rows are to be removed

149
   * @param int the number of rows to be removed

150
   * @return void

151
   */
152
  public function deleteRecords( $table, $condition, $limit )
153
  {
154
  	$limit = ( $limit == '' ) ? '' : ' LIMIT ' . $limit;
155
  	$delete = "DELETE FROM {$table} WHERE {$condition} {$limit}";
156
  	$this->executeQuery( $delete );
157
  }
158
  
159
  /**

160
   * Update records in the database

161
   * @param String the table

162
   * @param array of changes field => value

163
   * @param String the condition

164
   * @return bool

165
   */
166
  public function updateRecords( $table, $changes, $condition )
167
  {
168
  	$update = "UPDATE " . $table . " SET ";
169
  	foreach( $changes as $field => $value )
170
  	{
171
  		$update .= "`" . $field . "`='{$value}',";
172
  	}
173
  	  	
174
  	// remove our trailing ,

175
  	$update = substr($update, 0, -1);
176
  	if( $condition != '' )
177
  	{
178
  		$update .= "WHERE " . $condition;
179
  	}
180
  	
181
  	$this->executeQuery( $update );
182
  	
183
  	return true;
184
  	
185
  }
186
  
187
  /**

188
   * Insert records into the database

189
   * @param String the database table

190
   * @param array data to insert field => value

191
   * @return bool

192
   */
193
  public function insertRecords( $table, $data )
194
  {
195
  	// setup some variables for fields and values

196
  	$fields = "";
197
		$values = "";
198
		
199
		// populate them

200
		foreach ($data as $f => $v)
201
		{
202
			
203
			$fields .= "`$f`,";
204
			$values .= ( is_numeric( $v ) && ( intval( $v ) == $v ) ) ? $v."," : "'$v',";
205
		
206
		}
207
		
208
		// remove our trailing ,

209
  	$fields = substr($fields, 0, -1);
210
  	// remove our trailing ,

211
  	$values = substr($values, 0, -1);
212
  	
213
		$insert = "INSERT INTO $table ({$fields}) VALUES({$values})";
214
		$this->executeQuery( $insert );
215
		return true;
216
  }
217
  
218
  /**

219
   * Execute a query string

220
   * @param String the query

221
   * @return void

222
   */
223
  public function executeQuery( $queryStr )
224
  {
225
  	if( !$result = $this->connections[$this->activeConnection]->query( $queryStr ) )
226
  	{
227
		  trigger_error('Error executing query: '.$this->connections[$this->activeConnection]->error, E_USER_ERROR);
228
		}
229
		else
230
		{
231
			$this->last = $result;
232
		}
233
		
234
  }
235
  
236
  /**

237
   * Get the rows from the most recently executed query, excluding cached queries

238
   * @return array 

239
   */
240
  public function getRows()
241
  {
242
  	return $this->last->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
243
  }
244
  
245
  /**

246
   * Gets the number of affected rows from the previous query

247
   * @return int the number of affected rows

248
   */
249
  public function affectedRows()
250
  {
251
  	return $this->$this->connections[$this->activeConnection]->affected_rows;
252
  }
253
  
254
  /**

255
   * Sanitize data

256
   * @param String the data to be sanitized

257
   * @return String the sanitized data

258
   */
259
  public function sanitizeData( $data )
260
  {
261
  	return $this->connections[$this->activeConnection]->real_escape_string( $data );
262
  }
263
  
264
  /**

265
   * Deconstruct the object

266
   * close all of the database connections

267
   */
268
  public function __deconstruct()
269
  {
270
  	foreach( $this->connections as $connection )
271
  	{
272
  		$connection->close();
273
  	}
274
  }
275
}
276
?>

Bago natin talakayin ito ng mas detalyado, kailangan kong bigyang-diin na ang database handler na ito ay napaka basic.Maaari tayong makapagbigay ng kumpletong abstraction sa pamamagitan ng pag-execute ng queries ng direkta, subalit sa halip ay pagbuo ng queries batay sa parameters sa query function, at pagkatapos ay pag-execute nito.

Sa ating delete, insert at update record methods ay nagiging mas madali na gawin ang ilang karaniwang trabaho (katulad ng nabanggit ko sa itaas maaari natin itong pahabain para mas madaming magawa), sa pamamagitan ng pagbibigay lang ng impormasyon katulad ng pangalan ng table, array of fields at katumbas na values, limit values at conditions. Ang Queries ay maaari ding i-cached para may magawa tayo dito sa susunod. Napagtanto ko na ang feature na ito (at gayon din ang kakayahan na i-cache ang arrays of data) ay kapaki-pakinabang kapag pinagsama sa template manager, dahil madali nating mauulit sa pamamagitan ng hanay ng data at paglagyan ito ng sa ating templates na may kaunting pagkaabala, katulad ng makikita mo kapag tiningnan natin ang template manager.

1
2
// insert record

3
$registry->getObject('db')->insertRecords( 'testTable', array('name'=>'Michael' ) );
4
// update a record

5
$registry->getObject('db')->updateRecords( 'testTable', array('name'=>'MichaelP' ), 'ID=2' );
6
// delete a record (well, upto 5 in this case)

7
$registry->getObject('db')->deleteRecords( 'testTable', "name='MichaelP'", 5 );

Maaari din tayong gumawa sa iba’t ibang koneksyon ng database ng medyo madali, basta mailipat natin sa pagitan ng tamang koneksyon kung kailangan (bagaman ay hindi ito uubra kapag magka-cache ng queries at ire-retrieve ang mga ito sa pamamagitan ng template manager ng walang trabahong gagawin), halimbawa, sa code snippet sa ibaba ay matatanggal natin ang records mula sa dalawang databases.

1
2
// our second database connection (let's assume we already have a connection to our main DB)

3
$newConnection = $registry->getObject('db')->newConnection('localhost', 'root', 'password', 'secondDB');
4
// delete from the primary db connection

5
$registry->getObject('db')->deleteRecords( 'testTable', "name='MichaelP'", 5 );
6
// change our active db connection, to allow future queries to be on the second connection

7
$registry->getObject('db')->setActiveConnection( $newConnection );
8
// delete from the secondary db connection

9
$registry->getObject('db')->deleteRecords( 'testTable', "name='MichaelP'", 5 );
10
// revert the active connection so future queries are on the primary db connection

11
$registry->getObject('db')->setActiveConnection( 0 );

Paano natin gustong pahabain ang class na ito?

 • Full abstraction
 • Gamitin ang inheritance, gumawa ng interface at gawing ma-inherit ito ng database classes mula dito, sa bawat isa para sa iba’t ibang database engines
 • I-store ang connection ID’s kasama ng query kapag magka-cache ng queries
 • Mas pagandahin ang data sanitizing, depende sa uri ng data na gusto nating i-sanitize

Ang template manager 

Ang template manager na ang bahala sa lahat ng output, kailangan nitong gumana sa iba’t ibang template files, palitan ang placeholders (tinatawag ko silang tags) na may data at ulitin sa pamamagitan ng mga bahagi ng template na may iba’t ibang hanay ng data mula sa database.

Para mas mapadali ang mga bagay, gagamit tayo ng page class para maghawak ng content na may kinalaman sa page, mas mapapadali din nito para sa atin na mapahaba at makapaglagay ng features dito sa susunod. Ang template manager ang bahala na sa object na ito.

1
2
<?php
3
4
// prevent this file being called directly

5
if ( ! defined( 'PCAFW' ) ) 
6
{
7
	echo 'This file can only be called via the main index.php file, and not directly';
8
	exit();
9
}
10
11
/**

12
 * Template manager class

13
 */
14
class template {
15
16
	private $page;
17
	
18
	/**

19
	 * Hello!

20
	 */
21
  public function __construct() 
22
  {
23
	  include( APP_PATH . '/PCARegistry/objects/page.class.php');
24
	  $this->page = new Page();
25
26
  }
27
  
28
  /**

29
   * Add a template bit onto our page

30
   * @param String $tag the tag where we insert the template e.g. {hello}

31
   * @param String $bit the template bit (path to file, or just the filename)

32
   * @return void

33
   */
34
  public function addTemplateBit( $tag, $bit )
35
  {
36
		if( strpos( $bit, 'skins/' ) === false )
37
		{
38
		  $bit = 'skins/' . PCARegistry::getSetting('skin') . '/templates/' . $bit;
39
		}
40
		$this->page->addTemplateBit( $tag, $bit );
41
  }
42
  
43
  /**

44
   * Put the template bits into our page content

45
   * Updates the pages content

46
   * @return void

47
   */
48
  private function replaceBits()
49
  {
50
	  $bits = $this->page->getBits();
51
	  foreach( $bits as $tag => $template )
52
	  {
53
		  $templateContent = file_get_contents( $bit );
54
		  $newContent = str_replace( '{' . $tag . '}', $templateContent, $this->page->getContent() );
55
		  $this->page->setContent( $newContent );
56
	  }
57
  }
58
  
59
  /**

60
   * Replace tags in our page with content

61
   * @return void

62
   */
63
  private function replaceTags()
64
  {
65
	  // get the tags

66
	  $tags = $this->page->getTags();
67
	  // go through them all

68
	  foreach( $tags as $tag => $data )
69
	  {
70
		  if( is_array( $data ) )
71
		  {
72
			 
73
			  if( $data[0] == 'SQL' )
74
			  {
75
				  // it is a cached query...replace DB tags

76
				  $this->replaceDBTags( $tag, $data[1] );
77
			  }
78
			  elseif( $data[0] == 'DATA' )
79
			  {
80
				   // it is some cached data...replace data tags

81
				  $this->replaceDataTags( $tag, $data[1] );
82
			  }
83
	  	}
84
	  	else
85
	  	{	
86
		  	// replace the content	  	

87
		  	$newContent = str_replace( '{' . $tag . '}', $data, $this->page->getContent() );
88
		  	// update the pages content

89
		  	$this->page->setContent( $newContent );
90
	  	}
91
	  }
92
  }
93
  
94
  /**

95
   * Replace content on the page with data from the DB

96
   * @param String $tag the tag defining the area of content

97
   * @param int $cacheId the queries ID in the query cache

98
   * @return void

99
   */
100
  private function replaceDBTags( $tag, $cacheId )
101
  {
102
	  $block = '';
103
		$blockOld = $this->page->getBlock( $tag );
104
		
105
		// foreach record relating to the query...

106
		while ($tags = PCARegistry::getObject('db')->resultsFromCache( $cacheId ) )
107
		{
108
			$blockNew = $blockOld;
109
			// create a new block of content with the results replaced into it

110
			foreach ($tags as $ntag => $data) 
111
	    	{
112
	    	$blockNew = str_replace("{" . $ntag . "}", $data, $blockNew); 
113
	    }
114
	    $block .= $blockNew;
115
		}
116
		$pageContent = $this->page->getContent();
117
		// remove the seperator in the template, cleaner HTML

118
		$newContent = str_replace( '<!-- START ' . $tag . ' -->' . $blockOld . '<!-- END ' . $tag . ' -->', $block, $pageContent );
119
		// update the page content

120
		$this->page->setContent( $newContent );
121
	}
122
  
123
	/**

124
   * Replace content on the page with data from the cache

125
   * @param String $tag the tag defining the area of content

126
   * @param int $cacheId the datas ID in the data cache

127
   * @return void

128
   */
129
  private function replaceDataTags( $tag, $cacheId )
130
  {
131
	  $block = $this->page->getBlock( $tag );
132
		$blockOld = $block;
133
		while ($tags = PCARegistry::getObject('db')->dataFromCache( $cacheId ) )
134
		{
135
			foreach ($tags as $tag => $data) 
136
	    	{
137
		    	$blockNew = $blockOld;
138
	    	$blockNew = str_replace("{" . $tag . "}", $data, $blockNew); 
139
	    }
140
	    $block .= $blockNew;
141
		}
142
		$pageContent = $this->page->getContent();
143
		$newContent = str_replace( $blockOld, $block, $pageContent );
144
		$this->page->setContent( $newContent );
145
  }
146
  
147
  /**

148
   * Get the page object

149
   * @return Object 

150
   */
151
  public function getPage()
152
  {
153
	  return $this->page;
154
  }
155
  
156
  /**

157
   * Set the content of the page based on a number of templates

158
   * pass template file locations as individual arguments

159
   * @return void

160
   */
161
  public function buildFromTemplates()
162
  {
163
	  $bits = func_get_args();
164
	  $content = "";
165
	  foreach( $bits as $bit )
166
	  {
167
		  
168
		  if( strpos( $bit, 'skins/' ) === false )
169
		  {
170
			  $bit = 'skins/' . PCARegistry::getSetting('skin') . '/templates/' . $bit;
171
		  }
172
		  if( file_exists( $bit ) == true )
173
		  {
174
			  $content .= file_get_contents( $bit );
175
		  }
176
		  
177
	  }
178
	  $this->page->setContent( $content );
179
  }
180
  
181
  /**

182
   * Convert an array of data (i.e. a db row?) to some tags

183
   * @param array the data 

184
   * @param string a prefix which is added to field name to create the tag name

185
   * @return void

186
   */
187
  public function dataToTags( $data, $prefix )
188
  {
189
	  foreach( $data as $key => $content )
190
	  {
191
		  $this->page->addTag( $key.$prefix, $content);
192
	  }
193
  }
194
  
195
  public function parseTitle()
196
  {
197
	  $newContent = str_replace('<title>', '<title>'. $page->getTitle(), $this->page->getContent() );
198
	  $this->page->setContent( $newContent );
199
  }
200
  
201
  /**

202
   * Parse the page object into some output

203
   * @return void

204
   */
205
  public function parseOutput()
206
  {
207
	  $this->replaceBits();
208
	  $this->replaceTags();
209
	  $this->parseTitle();
210
  }
211
  
212
  
213
  
214
}
215
?>

Kung kaya, ano ang eksaktong ginagawa ng class na ito?

Ginagawa ang ating page object, at binabatay ito sa template files, ang page object ay naglalaman ng content at impormasyon na kailangan para sa magiging HTML ng page. Kung kaya gumagawa tayo ng buildFromTemplate('templatefile.tpl.php', 'templatefile2.tpl.php') para makuha ang panimulang content para sa ating page, ang paraang ito ay kinukuha ang kahit na anong bilang ng template files bilang argument nito, at inaayos uli ang mga ito, mahalaga para sa header, content at footer templates.

Nagma-manage ng content na may kinalaman sa page sa pamamagitan ng pagtulong sa page object na mapanatili ang record ng data na papalitan sa page, at saka karagdagang template bits na kailangang isama sa page (addTemplateBit('userbar','usertoolsbar.tpl.php')).

Naglalagay ng data at content sa page sa pamamagitan ng paggawa ng iba’t ibang replace operations sa page content, kasama ang pagre-retrieve ng mga resulta mula sa cached query at paglagay ng  mga ito sa page.

Ang template file ay kailangang maglagay ng marka mismo sa loob nito kung saan ang cached query ay kailangang i-retrieve at ang data mula sa query ay kailangang mapalitan. Kapag ang template manager ay nakahanap ng tag na papalitan na isang query, kinukuha nito ang chunk ng page kung saan kailangan nitong ulitin sa pamamagitan ng pagtawag sa getBlock(‘block’) sa page object. Ang chunk ng content na ito ay kinokopya sa bawat record sa query, at may tags sa loob nito na napalitan ng mga resulta mula sa query. Titingnan natin kung paano ang itsura nito sa template mamaya sa pagtuturong ito.

Ang Template Manager: Pahina

Ang page object ay mina-manage ng template manager, at ginagamit ito para hawakan lahat ng mga detalye na may kaugnayan sa page. Dahil dito ay malaya na nama-manage ito ng template manager, habang ginagawang madali nito para sa atin ang pahabain ang functionality nito sa hinaharap.

1
2
<?php
3
4
/**

5
 * This is our page object

6
 * It is a seperate object to allow some interesting extra functionality to be added

7
 * Some ideas: passwording pages, adding page specific css/js files, etc

8
 */
9
class page {
10
11
	// room to grow later?

12
	private $css = array();
13
	private $js = array();
14
	private $bodyTag = '';
15
	private $bodyTagInsert = '';
16
	
17
	// future functionality?

18
	private $authorised = true;
19
	private $password = '';
20
	
21
	// page elements

22
	private $title = '';
23
	private $tags = array();
24
	private $postParseTags = array();
25
	private $bits = array();
26
	private $content = "";
27
	
28
	/**

29
	 * Constructor...

30
	 */
31
  function __construct() { }
32
  
33
  public function getTitle()
34
  {
35
  	return $this->title;
36
  }
37
  
38
  public function setPassword( $password )
39
  {
40
  	$this->password = $password;
41
  } 
42
  
43
  public function setTitle( $title )
44
  {
45
	  $this->title = $title;
46
  }
47
  
48
  public function setContent( $content )
49
  {
50
	  $this->content = $content;
51
  }
52
  
53
  public function addTag( $key, $data )
54
  {
55
	  $this->tags[$key] = $data;
56
  }
57
  
58
  public function getTags()
59
  {
60
	  return $this->tags;
61
  }
62
  
63
  public function addPPTag( $key, $data )
64
  {
65
	  $this->postParseTags[$key] = $data;
66
  }
67
  
68
  /**

69
   * Get tags to be parsed after the first batch have been parsed

70
   * @return array

71
   */
72
  public function getPPTags()
73
  {
74
	  return $this->postParseTags;
75
  }
76
  
77
  /**

78
   * Add a template bit to the page, doesnt actually add the content just yet

79
   * @param String the tag where the template is added

80
   * @param String the template file name

81
   * @return void

82
   */
83
  public function addTemplateBit( $tag, $bit )
84
  {
85
	  $this->bits[ $tag ] = $bit;
86
  }
87
  
88
  /**

89
   * Get the template bits to be entered into the page

90
   * @return array the array of template tags and template file names

91
   */
92
  public function getBits()
93
  {
94
	  return $this->bits;
95
  }
96
  
97
  /**

98
   * Gets a chunk of page content

99
   * @param String the tag wrapping the block ( <!-- START tag --> block <!-- END tag --> )

100
   * @return String the block of content

101
   */
102
  public function getBlock( $tag )
103
  {
104
		preg_match ('#<!-- START '. $tag . ' -->(.+?)<!-- END '. $tag . ' -->#si', $this->content, $tor);
105
		
106
		$tor = str_replace ('<!-- START '. $tag . ' -->', "", $tor[0]);
107
		$tor = str_replace ('<!-- END ' . $tag . ' -->', "", $tor);
108
		
109
		return $tor;
110
  }
111
  
112
  public function getContent()
113
  {
114
	  return $this->content;
115
  }
116
 
117
}
118
?>

Paano ang class na ito mas mapapahaba at mapapaganda?

 • Maaaring gusto mong mapalitan ang tags pagkatapos na karamihan sa page ay ma-parse, marahil ang content sa database ay naglalaman ng tags na kailangang i-parse.
 • Pahina na may password. Maglagay ng password sa page, tingnan kung ang user ay may password sa cookie o session kung saan maaari nilang makita ang page.
 • Limitadong pages (bagaman ay kailagan muna natin ng authentication components!) 
 • Pagpapalit ng
 • Paglalagay ng references sa javascript at css files batay sa page o application.

Naglo-load ng core objects

Ngayon na mayroon na tayong ilang objects kung saan ang ating registry ay ii-store para sa atin, kailangan nating sabihin sa regisgry kung aling objects ang mga ito. Gumawa ako ng method sa PCARegistry object na tinatawag na loadCoreObjects kung saan (gaya ng sinasabi nito) ay nilo-load ang core objects. Ibig sabihin nito maaari natin itong tawagin mula sa ating index.php file para i-load ang registry sa mga objects na ito.

1
2
public function storeCoreObjects()
3
{
4
	$this->storeObject('database', 'db' );
5
	$this->storeObject('template', 'template' );
6
}

Ang method na ito ay maaaring mapalitan sa susunod para isama ang ilang pangunahing objects na kailangang i-load ng registry, siyempre maaaring mayroong objects na gusto nating i-manage ng ating registry, subalit depende sa application kung saan ang framework ay ginamit. Ang objects na ito ay ilo-load sa labas ng method na ito.

Ilang Data

Para maipakita natin ang bagong features na nadagdag sa ating framework, kailangan natin ng database para magamit natin ang database handler, at ilang template management functions(kung saan natin papalitan ang block ng content sa hanay sa database).

Ang demonstration site na gagawin natin sa ating framework sa dulo ng serye ng pagtuturong ito ay isang website na may directory ng mga miyembro, kung kaya gumawa tayo ng napaka basic na database table para sa profile ng mga miyembro, na naglalaman ng ID, pangalan, at email address.

Halata naman, kailangan natin ng ilang hanay ng data sa table na ito!

Mabilis na template

Para lahat ay maipakita, kailangan natin ng basic template, kung saan ililista natin ang data mula sa ating members table.

1
2
<html>
3
<head>
4
	<title> Powered by PCA Framework</title>
5
</head>
6
<body>
7
<h1>Our Members</h1>
8
<p>Below is a list of our members:</p>
9
<ul>
10
<!-- START members -->
11
<li>{name} {email}</li>
12
<!-- END members -->
13
</ul>
14
</body>
15
</html>

Ang START members at END members HTML comments ay tumutukoy sa members block(kung saan ay nakukuha sa pamamagitan ng getBlock()method sa page), dito ay kung saan ang template manager ay mauulit sa records sa database at ipapakita ang mga ito.

Ginagamit na Framework

Ngayon, kailangan nating pagsama-samahin ang lahat ng ito, sa ating index.php file:

1
2
// require our registry

3
require_once('PCARegistry/pcaregistry.class.php');
4
$registry = PCARegistry::singleton();
5
6
// store those core objects

7
$registry->storeCoreObjects();
8
9
// create a database connection

10
$registry->getObject('db')->newConnection('localhost', 'root', '', 'pcaframework');
11
12
// set the default skin setting (we will store these in the database later...)

13
$registry->storeSetting('default', 'skin');
14
15
// populate our page object from a template file

16
$registry->getObject('template')->buildFromTemplates('main.tpl.php');
17
18
// cache a query of our members table

19
$cache = $registry->getObject('db')->cacheQuery('SELECT * FROM members');
20
21
// assign this to the members tag

22
$registry->getObject('template')->getPage()->addTag('members', array('SQL', $cache) );
23
24
// set the page title

25
$registry->getObject('template')->getPage()->setTitle('Our members');
26
27
// parse it all, and spit it out

28
$registry->getObject('template')->parseOutput();
29
print $registry->getObject('template')->getPage()->getContent();

Kung titingnan na natin ang page na ito sa ating web browser, ang mga resulta ng query ay ipinakita sa pahina:

Parating sa ikatlong bahagi…

Sa ikatlong bahagi ay medyo lilihis tayo mula sa development na panig ng ating Framework at tingnan kung paano mag-disenyo gamit ang framework na nasa isip natin, at kung paano hahatiin ang HTML templates para umakma sila sa ating framework. Kapag magsisimula pa lang tayong gumawa ng ating unang application sa framework, titingnan natin ng mas detalyado ang ilan sa mga ginagawa ng  mga classes na ito. At ang panghuli, salamat sa iyong  mga komento noong nakaraan!

 • Mag-subscribe sa NETTUTS RSS Feed para sa mas marami pang tutoryal at artikulo tungkol sa web development. 


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.