Advertisement
  1. Code
  2. Android Lollipop

Pagsisimula ng RecyclerView at CardView sa Android

by
Read Time:6 minsLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Kung interesado ka sa paggawa ng Android app na gumagamit ng mga listahan upang magdisplay ng datos, ang Android Lollipop ay nagtatampok ng dalawang bagong widget upang mas mapadali ang buhay mo, ang RecyclerView and CardView. Gamit ang mga widget na ito, napakadaling magbigay nito sa app mo ng hitsura at pakiramdam na sumusunod sa mga alituntuning nabanggit sa mga spesipikasyon ng disenyo ng material ng Google.

Mga Unang Kailangan

Upang makasunod, dapat ay gumagamit ka ng pinakabagong bersiyon ng Android Studio. Makukuha mo ito sa website ng Android Developer.

1. Suporta sa mga Lumang Bersiyon

Sa oras ng pagsusulat, kulang sa 2% ng mga aparatong Android ang gumagamit ng Android Lollipop. Ngunit, salamat sa v7 Support Library, maaari mong gamitin ang mga widget na RecyclerView at CardView sa mga aparato na gumagamit ng mas lumang bersiyon ng Android sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga sumusunod na linya sa dependencies section sa iyong project's build.grade file:

2. Paglikha ng CardView

Ang CardView ay isang ViewGroup. Katulad ng kahit na anong ibang ViewGroup, maaari itong idagdag sa iyong Activity o Fragment gamit ang layout XML file.

Para makagawa ng walang lamang CardView, kailangan mong idagdag ang sumusunod na code sa iyong layout XML katulad nang ipinapakita sa sumusunod na snippet:

Bilang mas makatotohanang halimbawa, lumikha tayo ngayon ng LinearLayout at ilagay natin ang CardView sa loob nito. Ang CardView ay maaaring kumatawan, halimbawa, ng tao at maglaman ng sumusunod:

  • ang TextView na magpapakita ng pangalan ng tao
  • ang TextView na magpapakita ng edad ng tao
  • ang ImageView na magpapakita ng larawan ng tao

Ganito ang magiging hitsura ng XML:

Kung ang XML na ito ang ginamit na layout ng Activity, na ang TextView at ImageView ay nakaset sa makahulugang halaga, samakatwid ganito kung paano ito magrender sa Android na aparato:

A Stand-alone CardA Stand-alone CardA Stand-alone Card

3. Paglikha ng RecyclerView  

Step 1: Pagtukoy dito sa Layout

Ang paggamit ng RecyclerView instance ay mas magulo ng kaunti. Ngunit, ang pagtukoy dito sa layout ng XML file ay mas payak. Maaari mo itong tukuyin sa layout sa pamamagitan ng sumusunod:

Upang makuha ang paghawak dito sa iyong Activity, gamitin ang sumusunod na snippet:

Kung sigurado ka nang hindi magbabago ang sukat ng RecyclerView, maaari kang magdadag ng sumusunod upang mas gumaling ang pagsasakatuparan:

Step 2: Paggamit ng LayoutManager

Hindi katulad ng ListView, kailangan ng RecyclerView ang LayoutManager upang mapamahalaan ang pagpupwesto ng mga gamit. Maaari mong tukuyin ang sarili mong LayoutManager sa pamamagitan ng pagpapahaba ng RecyclerView.LayoutManager class. Ngunit, karaniwan, maaari mong gamitin ang isa sa mga natukoy ng LayoutManager subclasses:

  • LinearLayoutManager
  • GridLayoutManager
  • StaggeredGridLayoutManager

Sa tutoryal na ito, gagamitin ko ang LinearLayoutManager. Ang LayoutManager subclass na ito ay, nakaset na, gagawin ang iyong RecylerView na mukhang ListView.

Step 3: Pagtukoy sa Datos

Katulad ng ListView, kailangan ng RecyclerView ng adapter upang magamit ang datos nito. Ngunit bago tayo lumikha ng adapter, gumawa muna tayo ng datos na maaari nating gamitin.   Lumikha ng simpleng class upang kumatawan sa tao at pagkatapos ay sumulat ng mga hakbang upang magsimula ang List of Person object:

Step 4: Paglikha ng Adapter

Para makalikha ng adapter na maaaring  gamitin sa RecyclerView, kailangan mong pahabain ang RecyclerView.Adapter. Ang adapter na ito ay sumusunod sa tularang disenyo ng view holder, na nangangahulugang maaari kang tumukoy ng cluster class na pinahabang RecyclerView.ViewHolder. Ang tularang ito ang nagbabawas ng bilang ng tawag sa mamahaling pamamaraan na findViewById.

Kanina sa tutorial na ito, tinukoy na natin ang XML layout para sa CardView na kumkatawan sa tao. Gagamitin ulit natin ang layout na yun ngayon. Sa loob ng constructor ng ating custom ViewHolder, simulan ang mga view na nabibilang sa mga gamit ng ating RecyclerView.

Sunod, magdagdag ng constructor sa custom adapter upang may hawak ito sa datos na ipinapakita ng RecyclerView. Dahil ang ating datos ay nasa anyo ng List of Person objects, gamitin ang sumusunod na code:

Ang RecyclerView.Adapter ay may tatlong mahirap unawaing pamamaraan na kailangan nating mapawalang-bisa. Simulan natin sa getItemCount na pamamaraan. Dapat itong magbalik ng bilang ng mga gamit na naroon sa datos. Dahil ang ating datos ay nasa anyo na List, kailangan lamang nating tawagin ang size na pamamaraan sa List object:

Sunod, ipawalang-bisa ang onCreateViewHolder na pamamaraan. Katulad ng iminumungkahi ng pangalan nito, ang pamamaraang ito ay tinatawag kapag kailangang simulan ang custom ViewHolder. Tiyakin natin ang layout na dapat gamitin ng bawat gamit sa RecyclerView Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapabintog sa layout gamit ang LayoutInflater, dumadaan ang output sa constructor ng custom ViewHolder.

Ipawalang-bisa ang onBindViewHolder upang matukoy ang laman ng bawat gamit ng RecyclerView. Ang pamamaraang ito ay katulad ng getView na pamamaraan ng adapter ng ListView. Sa ating halimbawa, heto kung saan kailangan mong i-set ang mga halaga ng pangalan, edad, at field ng larawan sa CardView .

Pinakahuli, kailangan mong mapawalang-bisa ang onAttachedToRecyclerView na pamamaraan. Sa ngayon, maaari nating gamitin ang superclass na pagsasakatuparan ng ganitong pamamaraan katulad ng ipinakikita sa ibaba.

Step 5: Paggamit ng Adapter

Ngayon na handa na ang adapter, idagdag ang sumusunod na code sa iyong Activity upang simulan at gamitin ang adapter sa pamamagitan ng pagtawag sa constructor ng adapter at ang RecyclerView's setAdapter na pamamaraan:

Step 6: Pagsama-samahin at Paganahin

Kapag pinagana mo ang halimbawa ng RecyclerView sa Android na aparato, dapat makita mo ang katulad ng sumusunod na resulta.

Konklusyon

Sa tutoryal na ito, natutunan mo kung paano gamitin ang mga widget na CardView and RecyclerView na ipinakikilala sa Android Lollipop. Nakita mo din ang mga halimbawa kung paano gamiting ang mga widget na ito sa mga app na Material Design. Tandaan na kahit pa nagagawa ng RecyclerView ang halos lahat ng kaya ng ListVIew, para sa maliliit na dataset, higit na mabuti pa rin na gamitin ang ListView dahil kailangan nito ng mas kakaunting linya ng code.

Maaari kang sumangguni sa Android Developers Reference para karagdagang kaalaman tungkol sa CardView at RecyclerView classes.


Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.