Learn WordPress

Want to be a WordPress developer? Read these tutorials for detailed guidance on how to develop WordPress themes and plugins.

Getting started with WordPress

 • How to Add Custom JavaScript to Your WordPress Site

  How to Add Custom JavaScript to Your WordPress Site

  Anna Monus
  1. การใช้งานคำสั่งคอมมานไลน์สำหรับเวิร์ดเพรส

   การใช้งานคำสั่งคอมมานไลน์สำหรับเวิร์ดเพรส

   Tutorial Beginner

   สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรสหรือผู้ใช้ทั่วไปนั้นนอกจากการเข้าใช้งาน /wp-admin แล้วยังสามารถที่จะใช้คำสั่งในส่วนของแอด มินพาแนล(administration) หรือ...

  2. การทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) บทที่ 3 : ARIA

   การทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) บทที่ 3 : ARIA

   Tutorial Intermediate

   ในบทความที่ผ่านมาของซีรีย์นี้ เราได้เรียนรู้กับหลักการแรกของการเขียนเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้คือ "ให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะอยู่ใน format...

  3. การทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) บทที่ 2 : การรับรู้ได้ (Perceivable)

   การทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) บทที่ 2 : การรับรู้ได้ (Perceivable)

   Tutorial Intermediate

   หลักการระบุว่าเนื้อหาทั้งหมดต้องอยู่ใน format (หรือสามารถเรียกใช้ format นั้นได้ทันทีเมื่อต้องการ) ที่ซึ่งพร้อมเสมอสำหรับการเข้าถึงได้จากผู้ใช้...