Advertisement
 1. Code
 2. JavaScript
 3. Web APIs

Wprowadzenie do Geolokalizacji API

Scroll to top
Read Time: 10 min

() translation by (you can also view the original English article)

Wprowadzenie

Od wielu lat papierowe mapy uważane są za zabytek. Zostały one zastąpione przez spełniające tę samą funkcję urządzenia GPS i aplikacje mobilne, które stały się praktycznie wszechobecne. Można je znaleźć w wyposażeniu aut, ale także, co ważniejsze, na tabletach i smartfonach.

Jedną z głównych cech charakterystycznych urządzeń nawigacyjnych jest wykrywanie i aktualizacja ich pozycji. Funkcja ta pomaga to użytkownikom w dotarciu z miejsca na miejsce poprzez wskazywanie kierunku jazdy.

Obecnie, mamy na tyle szczęścia, że geolokalizacja jest oryginalnie obsługiwana przez przeglądarki. W tym artykule skupimy się na Geolokalizacji API, pozwalającej aplikacjom na wykrywanie i śledzenie lokalizacji urządzeń.

Możliwość wykrycia aktualnej pozycji urządzenia ma szeroką gamę zastosowań. Przykładowo, w sieci firmy takie jak Google, Microsoft i Yahoo dostosowują stronę wyników wyszukiwania (ang. SERP) w zależności od aktualnego miejsca pobytu użytkownika. Lokalizacja jest kolejnym wspaniałym dodatkiem do geolokalizacji.

1. Geolokalizacja API- co to takiego?

Geolokalizacja API przypisuje interfejs wysokiego poziomu dla informacji o położeniu użytkownika (takich jak szerokość i długość geograficzna), powiązany z urządzeniem implementującym geolokalizację. Sam interfejs API nie jest powiązany ze źródłami informacji o lokalizacji.

Zwykle źródłami informacji o pozycji użytkownika są GPS, a także informacje zdobyte dzięki sygnałom sieci takim jak adres IP urządzenia, RFID (wykorzystywanie fal radiowych do przesyłu danych), Wi-Fi, Bluetooth, adres MAC, numer identyfikacyjny komórki w systemie GSM/CDMA, a także informacje wprowadzane przez użytkownika. Nie ma żadnej gwarancji, że API podaje aktualną lokalizację urządzenia.

Geolokalizacja API rekomendowana jest przez W3C, co oznacza, że jej specyfikacja jest stabilna. Można przyjąć, że ten stan nie ulegnie zmianie, chyba że będą trwały prace nad jej nową wersją. Warto zauważyć, iż w związku z tym, że Geolokalizacja API została opracowana niezależnie, oficjalnie nie jest ona częścią specyfikacji HTML5.

Teraz gdy już wiemy jakie potencjał posiada Geolokalizacja API, czas przekonać się jakie możliwości daje ona programistom.

Wdrażanie

Dokładność

Podczas wykrywania pozycji urządzenia API wykorzystuje wiele źródeł. Przykładowo, na laptopie lub komputerze stacjonarnym nieposiadających czipa z GPS, położenie urządzenia określane jest na podstawie adresu IP urządzenia, co oznacza, że lokalizacja podana przez API nie jest zbyt dokładna.

Jednakże na urządzeniach mobilnych, API może wykorzystać informacje z licznych, bardziej precyzyjnych źródeł, takich jak czip z GPS urządzenia, połączenie z siecią (Wi-Fi, 3G, HSPA+), system GSM/ transmisja CDMA telefonu.

Prywatność

Specyfikacja Geolokalizacji API opisuje także kwestie dotyczące prywatności i zezwoleń. Co więcej, wyraźnie wskazany jest wymóg uzyskania zgody użytkownika przed aktywacją API.

De facto oznacza to, że przeglądarka zobowiązana jest wyświetlić powiadomienie, w którym użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na włączenie API. Przykład takiego komunikatu dla użytkownika pokazany jest poniżej (Mapy Google).

API

API udostępnia trzy metody odnoszące się do obiektu window.navigator.geolocation. Są to:

 • getCurrentPosition
 • watchPosition
 • clearWatch

Wykrywanie wsparcia przeglądarki

Podobnie jak w przypadku wielu innych interfejsów API bardzo łatwo sprawdzić, czy dana przeglądarka wspiera Geolokalizację API. Przyjrzyjmy się fragmentowi poniżej, w którym wykrywane jest wsparcie Geolokalizacji API.
1
if (window.navigator && window.navigator.geolocation) {
2
  // I can watch you wherever you go...

3
} else {
4
  // Not supported

5
}

Lokalizowanie urządzenia

Aby wykryć lokalizację urządzenia, wywołujemy getCurrentPosition lub watchPosition, w zależności od potrzeb użytkownika. Obie metody służą do wykonania tego samego działania jedynie z kilkoma niewielkimi różnicami.

W celu uzyskania lokalizacji urządzenia getCurrentPosition i watchPosition zgłaszają asynchroniczne żądanie. Różnica między tymi metodami polega na tym, iż getCurrentPosition dokonuje jednorazowej operacji, natomiast watchPosition monitoruje lokalizację urządzenia pod kątem zmian i gdy to nastąpi, wysyła komunikat do aplikacji.

Geolokalizacja API jest na tyle inteligentna, by efektywnie wywoływać zwrotnie watchPosition (gdy określono pozycję urządzenia), jeżeli zmieni się lokalizacja użytkownika.

Kolejną ważną różnicą pomiędzy getCurrentPosition i watchPosition jest zwracana wartość każdej metody. W przypadku pierwszej z nich (getCurrentPosition), jest to wartość zerowa, podczas gdy watchPosition zwraca identyfikator, który może zostać użyty do powstrzymania API przed monitorowaniem lokalizacji urządzenia poprzez funkcję clearWatch.

Sygnatury getCurrentPosition i watchPosition wyglądają następująco:

1
// Get Current Position

2
getCurrentPosition(successCallback [, errorCallback [, options]])
3
4
// Watch Position

5
watchPosition(successCallback [, errorCallback [, options]])

Jak wskazują sygnatury, każda funkcja akceptuje trzy parametry. Jedynie pierwszy argument, funkcja successCallback, jest wymagany. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z argumentów.

 1. successCallback: ta funkcja wywołania zwrotnego uruchamiana jest po uzyskaniu lokalizacji użytkownika. Wywołanie zwrotne akceptuje obiekt position, zawierający informacje o lokalizacji urządzenia.
 2. errorCallback: funkcja ta jest uruchamiana w przypadku napotkania błędu. Wywoływany jest obiekt error, zawierający informacje o rodzaju występującego błędu.
 3. options: obiekt options daje programiście możliwość konfiguracji żądania asynchronicznego.

Aby zobaczyć, jak wykorzystać getCurrentPosition i watchPosition do uzyskania lokalizacji urządzenia spójrzmy na następujące fragmenty.

1
var geolocation = null;
2
3
if (window.navigator && window.navigator.geolocation) {
4
 geolocation = window.navigator.geolocation;
5
}
6
7
if (geolocation) {
8
 geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
9
  console.log(position);
10
 });
11
12
 var identifier = geolocation.watchPosition(function(position) {
13
  console.log(position);
14
 });
15
16
 console.log(identifier);
17
}

Zaprzestanie monitorowania lokalizacji

W poprzedniej sekcji wspomniałem o funkcji clearWatch. Daje ona możliwość wstrzymania monitorowania lokalizacji urządzenia rozpoczętej przez wywołanie watchPosition.

Funkcja clearWatch akceptuje jeden wymagany argument, identyfikator zwracany do nas po wywołaniu watchPosition.

Teraz gdy opisaliśmy już detale techniczne Geolokalizacji API, nadszedł czas na zgłębienie obiektów position, error i options zwracanych przez Geolokalizację API.

Informacje o lokalizacji

Position

Metody zademonstrowane przez Geolokalizację API akceptują lub zwracają trzy rodzaje obiektów. Pierwszy obiekt, którym się zajmiemy to position, zawierający interesujące nas informacje o lokalizacji. Spójrzmy na tabelę poniżej, aby zorientować się jakie informacje zawiera ten obiekt.

Obiekt position zwracany z efektywnego wywołania zwrotnego getCurrentPosition i watchPosition zawiera właściwości timestamp i coords. Coords to obiekt zawierający dane lokalizacji takie jak: szerokość geograficzna, długość geograficzna, wysokość, dokładność, precyzyjność wysokości, kierunek i prędkość  (latitude, longitude, altitude, accuracy, altitudeAccuracy, heading i speed).

Większość przeglądarek nie zwraca wartości dla właściwości altitude, altitudeAccuracy, heading i speed. Jednakże, urządzenia mobilne takie jak smartfony i tablety dostarczają  dokładniejsze informacje dzięki obecności czipa GPS lub innego sprzętu pomagającego w wykrywaniu lokalizacji urządzenia.

Właściwość timestamp podaje czas wykrycia lokalizacji, co może być użyteczne, jeżeli potrzebna jest informacja, jak aktualne są zwrócone dane.

PositionError

Obiekt error z wywołania zwrotnego błędu, drugi dodatkowy argument getCurrentPosition i watchPosition, ma właściwości code i message.

Właściwość message krótko opisuje rodzaj błędu. Właściwość code może mieć jedną z czterech wartości:

 • 0: Żądanie nie powiodło się z nieznanych przyczyn.
 • 1: Żądanie nie powiodło się, ponieważ użytkownik nie wyraził zgody na użycie lokalizacji urządzenia.
 • 2: Żądanie nie powiodło się ze względu na błąd sieci.
 • 3: Żądanie nie powiodło się przez zbyt długi czas potrzebny na rozpoznanie pozycji urządzenia.

PositionOptions

Opcjonalny trzeci argument getCurrentPosition i watchPosition to obiekt PositionOptions, umożliwiający programiście dostosowanie żądania asynchronicznego.

Obiekt PositionOptions aktualnie wspiera trzy opcje:

 • enableHighAccuracy: jeżeli ustawiona wartość to true, strona internetowa lub aplikacja wskazuje, że chce uzyskać najlepszy możliwy (najdokładniejszy) rezultat. Może to skutkować wolniejszym czasem odpowiedzi lub zwiększonym zużyciem energii. Wartość domyślna to false.
 • timeout: ta właściwość określa maksymalną ilość milisekund, po których upływie żądanie uważane jest za nieaktualne. Wartość domyślna to Infinity.
 • maximumAge: gdy żądanie określenia lokalizacji powiodło się, przeglądarka zapisuje rezultaty w pamięci podręcznej do wykorzystania później. Właściwość maximumAge określa czas, po którego upływie pamięć podręczna musi zostać unieważniona. Wartość domyślna to 0 co oznacza, że żądanie nie powinno być zapisywane w pamięci podręcznej.

Wsparcie przeglądarki

Wsparcie Geolokalizacji API jest na wysokim poziomie zarówno w przypadku przeglądarek na komputerze jak i na urządzeniach mobilnych. Spójrzmy na podsumowanie poniżej aby przekonać się które przeglądarki na PC wspierają Geolokalizację API:

 • Firefox 3.5+
 • Chrome 5.0+
 • Safari 5.0+
 • Opera 10.60+
 • Internet Explorer 9.0+

Wsparcie dla przeglądarek mobilnych jest nawet lepsze, jak możecie zobaczyć w podsumowaniu:

 • Android 2.0+
 • iPhone 3.0+
 • Opera Mobile 10.1+
 • Symbian (S60 trzeciej i piątej generacji)
 • Blackberry OS 6

Geolokalizacja API jest wspierana przez wiele przeglądarek. Być może zastanawiasz się co zrobić, jeżeli zetkniesz się z przeglądarką, która nie wspiera Geolokalizacji API. Możesz wierzyć lub nie, istnieje wiele łatek i podkładek, których zadaniem jest rozwiązanie tego problemu. Godne odnotowania są rozwiązania stworzone przez Manuela Bieha oraz niewielka podkładka autorstwa Paula Irisha.

Demonstracja

Teraz gdy poznaliśmy już Geolokalizację API na wylot, nadszedł czas, aby ujrzeć ją w akcji. Ta wersja demonstracyjna jest w pełni funkcjonalna i wykorzystuje wszystkie metody i obiekty opisane w artykule. Cel jest prosty, za każdym razem, gdy wykonane zostaje żądanie wykrycia lokalizacji urządzenia, dane o lokalizacji przedstawione są użytkownikowi w formacie listy.

Ta demonstracja zawiera trzy przyciski, pozwalające na wybór operacji która ma zostać wykonana. Demonstracja wykrywa także, czy przeglądarka wspiera Geolokalizację API. Jeżeli nie, wyświetlona zostanie wiadomość "API nieobsługiwane" i przyciski zostają wyłączone.

Kod źródłowy demonstracji pokazany jest poniżej, ale możesz także wypróbować wersję demo Geolokalizacji API.

1
<!DOCTYPE html>
2
<html>
3
  <head>
4
   <meta charset="UTF-8">
5
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6
   <meta name="author" content="Aurelio De Rosa">
7
   <title>Geolocation API Demo by Aurelio De Rosa</title>
8
   <style>
9
     *
10
     {
11
      -webkit-box-sizing: border-box;
12
      -moz-box-sizing: border-box;
13
      box-sizing: border-box;
14
     }
15
16
     body
17
     {
18
      max-width: 500px;
19
      margin: 2em auto;
20
      padding: 0 0.5em;
21
      font-size: 20px;
22
     }
23
24
     h1
25
     {
26
      text-align: center;
27
     }
28
29
     .hidden
30
     {
31
      display: none;
32
     }
33
34
     .buttons-wrapper
35
     {
36
      text-align: center;
37
     }
38
39
     .button-demo
40
     {
41
      padding: 0.5em;
42
      margin: 1em auto;
43
     }
44
45
     .g-info
46
     {
47
      font-weight: bold;
48
     }
49
50
     #log
51
     {
52
      height: 200px;
53
      width: 100%;
54
      overflow-y: scroll;
55
      border: 1px solid #333333;
56
      line-height: 1.3em;
57
     }
58
59
     .author
60
     {
61
      display: block;
62
      margin-top: 1em;
63
     }
64
   </style>
65
  </head>
66
  <body>
67
   <h1>Geolocation API</h1>
68
   <div class="buttons-wrapper">
69
     <button id="button-get-position" class="button-demo">Get current position</button>
70
     <button id="button-watch-position" class="button-demo">Watch position</button>
71
     <button id="button-stop-watching" class="button-demo">Stop watching position</button>
72
   </div>
73
74
   <span id="g-unsupported" class="hidden">API not supported</span>
75
76
   <h2>Information</h2>
77
   <div id="g-information">
78
     <ul>
79
      <li>
80
        Your position is <span id="latitude" class="g-info">unavailable</span>° latitude,
81
        <span id="longitude" class="g-info">unavailable</span>° longitude (with an accuracy of
82
        <span id="position-accuracy" class="g-info">unavailable</span> meters)
83
      </li>
84
      <li>
85
        Your altitude is <span id="altitude" class="g-info">unavailable</span> meters
86
        (with an accuracy of <span id="altitude-accuracy" class="g-info">unavailable</span> meters)
87
      </li>
88
      <li>You're <span id="heading" class="g-info">unavailable</span>° from the True north</li>
89
      <li>You're moving at a speed of <span id="speed" class="g-info">unavailable</span>° meters/second</li>
90
      <li>Data updated at <span id="timestamp" class="g-info">unavailable</span></li>
91
     </ul>
92
   </div>
93
94
   <h3>Log</h3>
95
   <div id="log"></div>
96
   <button id="clear-log" class="button-demo">Clear log</button>
97
98
   <small class="author">
99
     Demo created by <a href="http://www.audero.it">Aurelio De Rosa</a>
100
     (<a href="https://twitter.com/AurelioDeRosa">@AurelioDeRosa</a>)
101
   </small>
102
103
   <script>
104
     window.navigator = window.navigator || {};
105
     window.navigator.geolocation = window.navigator.geolocation ||
106
                    undefined;
107
     if (navigator.geolocation === undefined) {
108
      document.getElementById('g-unsupported').classList.remove('hidden');
109
      ['button-get-position', 'button-watch-position', 'button-stop-watching'].forEach(function(elementId) {
110
        document.getElementById(elementId).setAttribute('disabled', 'disabled');
111
      });
112
     } else {
113
      var log = document.getElementById('log');
114
      var watchId = null;
115
      var positionOptions = {
116
        enableHighAccuracy: true,
117
        timeout: 10 * 1000, // 10 seconds

118
        maximumAge: 30 * 1000 // 30 seconds

119
      };
120
121
      function success(position) {
122
        document.getElementById('latitude').innerHTML = position.coords.latitude;
123
        document.getElementById('longitude').innerHTML = position.coords.longitude;
124
        document.getElementById('position-accuracy').innerHTML = position.coords.accuracy;
125
126
        document.getElementById('altitude').innerHTML = position.coords.altitude ? position.coords.altitude :
127
            'unavailable';
128
        document.getElementById('altitude-accuracy').innerHTML = position.coords.altitudeAccuracy ?
129
            position.coords.altitudeAccuracy :
130
            'unavailable';
131
        document.getElementById('heading').innerHTML = position.coords.heading ? position.coords.heading :
132
            'unavailable';
133
        document.getElementById('speed').innerHTML = position.coords.speed ? position.coords.speed :
134
            'unavailable';
135
136
        document.getElementById('timestamp').innerHTML = (new Date(position.timestamp)).toString();
137
138
        log.innerHTML = 'Position succesfully retrieved<br />' + log.innerHTML;
139
      }
140
141
      function error(positionError) {
142
        log.innerHTML = 'Error: ' + positionError.message + '<br />' + log.innerHTML;
143
      }
144
145
      document.getElementById('button-get-position').addEventListener('click', function() {
146
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error, positionOptions);
147
      });
148
149
      document.getElementById('button-watch-position').addEventListener('click', function() {
150
        watchId = navigator.geolocation.watchPosition(success, error, positionOptions);
151
      });
152
153
      document.getElementById('button-stop-watching').addEventListener('click', function() {
154
        if (watchId !== null) {
155
         navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
156
         log.innerHTML = 'Stopped watching position<br />' + log.innerHTML;
157
        }
158
      });
159
160
      document.getElementById('clear-log').addEventListener('click', function() {
161
        log.innerHTML = '';
162
      });
163
     }
164
   </script>
165
  </body>
166
</html>
167
  

Podsumowanie

W tym artykule, dowiedzieliśmy się, czym jest Geolokalizacja API, oraz jak i kiedy jej użyć.

Geolokalizacja API jest użytecznym narzędziem służącym do poprawy wrażeń użytkownika i może być użyta do różnych celów. Wsparcie przeglądarek nie stanowi na ogół problemu, warto jednak pamiętać, że starsze wersje Internet Explorera nie zapewniają wsparcia Geolokalizacji API.

Jak wspomnieliśmy w artykule, musicie zdawać sobie sprawę, że niektóre dane lokalizacji takie jak speed, altitude i heading nie zawsze są dostępne. Pamiętajcie także, aby rozsądnie używać Geolokalizacji API, jako że wymaga ona sporo mocy akumulatora, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych wyposażonych w czipa GPS.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.