Advertisement
 1. Code
 2. Coding Fundamentals
 3. Tools

Izradite Prilagođenu Tipkovnicu na Androidu

Scroll to top

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Većina Android uređaja nema fizičku tipkovnicu. Umjesto toga, oslanjaju se na virtualnu ili softversku tipkovnicu za prihvaćanje korisničkog unosa. Ako Vas zanima personalizacija Androida, želite znati kako izraditi prilagođenu tipkovnicu, softverska tipkovnica može vaš hobi odvesti na novu razinu.

Koristeći Android SDK možete brzo napraviti softversku tipkovnicu s iznenađujuće malim brojem koda, jer SDK brine o nizu zadataka na nižoj razini, kao što je prepoznavanje dodira tipki, crtanje tipkovnice i uspostavljanje veza između tipkovnice i polja za unos.

U ovom tutorialu ćete saznati kako izraditi potpuno funkcionalnu softversku tipkovnicu koja može poslužiti kao zadana tipkovnica vašeg Android uređaja.

1. Prerekviziti

Morati ćete instalirati Eclipse ADT Bundle. Možete ga preuzeti na Android Deveoper web stranci.

2. Izradite Novi Projekt

Pokrenite Eclipse i izradite novu Android aplikaciju. Nazovite ovu aplikaciju SimpleKeyboard. Svakako odaberite jedinstveno ime paketa. Podesite minimalni SDK na Android 2.2 i podesite ciljani SDK na Android 4.4.

Ova aplikacija neće imati nikakvih aktivnosti, stoga uklonite oznaku Create Activity i kliknite Finish.

3. Uredite Manifest

Softverska tipkovnica smatra se kao Input Method Editor (IME) u operacijskom sustavu Android. IME je deklariran kao Service u AndroidManifest.xml koja koristi BIND_INPUT_METHOD dopuštenje i odgovara na radnju android.view.InputMethod.

Dodajte sljedeće linije na application tag manifesta:

1
<service android:name=".SimpleIME"
2
  android:label="@string/simple_ime"
3
  android:permission="android.permission.BIND_INPUT_METHOD"
4
  >
5
  <meta-data android:name="android.view.im" android:resource="@xml/method"/>
6
  <intent-filter>
7
    <action android:name="android.view.InputMethod" />
8
  </intent-filter>      
9
</service>

4. Izradite method.xml

service tag u datoteci manifesta sadrži meta-data tag koji se odnosi na XML datoteku nazvanu method.xml. Bez te datoteke, Android operativni sustav neće prepoznati naš Service kao valjanu IME uslugu. Datoteka sadrži pojedinosti o načinu unosa i podtipovima. Za našu tipkovnicu, definiramo jedan podtip za en_US lokalno okruženje. Izradite direktorij res/xml ako ne postoji, i dodajte mu method.xml datoteku. Sadržaj datoteke trebao bi biti:

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<input-method xmlns:android="https://schemas.android.com/apk/res/android"> 
3
  <subtype
4
    android:label="@string/subtype_en_US" 	
5
		android:imeSubtypeLocale="en_US"
6
		android:imeSubtypeMode="keyboard" />
7
</input-method>

5. Uredite strings.xml

Nizovi koje koristi ova aplikacija definirani su u res/values​​/strings.xml datoteci. Trebati će nam tri niza: Trebati ćemo tri niza:

 • Naziv aplikacije
 • oznake IME
 • oznake podvrste IME-a

Ažurirajte strings.xml tako da ima sljedeće sadržaje:

1
<resources>
2
  <string name="app_name">SimpleKeyboard</string>
3
  <string name="simple_ime">Simple IME</string>
4
  <string name="subtype_en_US">English (US)</string>
5
</resources>

6. Odredite Izgled Tipkovnice

Izgled naše tipkovnice sadrži samo KeyboardView. Atribut layout_alignParentBottom je postavljen na true, tako da se tipkovnica pojavi na dnu zaslona.

Izradite datoteku pod nazivom res/layout/keyboard.xml i zamijenite njezin sadržaj sljedećim:

1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<android.inputmethodservice.KeyboardView 
3
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4
  android:id="@+id/keyboard"
5
  android:layout_width="match_parent"
6
  android:layout_height="wrap_content"
7
  android:layout_alignParentBottom="true"
8
  android:keyPreviewLayout ="@layout/preview"
9
/>

KeyPreviewLayout je izgled kratkoročnog skočnog prozora koji se pojavljuje kad god pritisnete tipku na tipkovnici. Sadrži jedan TextView. Izradite datoteku pod nazivom res/layout/preview.xml i dodajte joj sljedeće:

1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3
  android:layout_width="match_parent"
4
  android:layout_height="match_parent"
5
  android:gravity="center"
6
  android:background="#ffff00"  
7
  android:textStyle="bold"
8
  android:textSize="30sp"
9
  >  
10
</TextView>

6. Odredite Tipke Tipkovnice

Pojedinosti tipki za tipkovnicu i njihove pozicije su određene u XML datoteci. Svaka tipka ima sljedeće atribute:

 • keyLabel: ovaj atribut sadrži tekst koji je prikazan na tipci.
 • codes: ovaj atribut sadrži unicode vrijednosti znakova koje tipka predstavlja.

Na primjer, kako biste definirali tipku za slovo A, codes atribut bi trebao imati vrijednost 97, a keyLabel atribut bi trebao biti postavljen na A.

Ako je više od jednog koda povezano s više tipki, onda će znak koji tipka predstavlja ovisiti o broju "udaraca" koje tipka prima. Na primjer, ako tipka ima kodove 63, 33 i 58:

 • jedan klik na tipku rezultira znakom ?
 • dva dodira gumba u brzom slijedu rezultiraju znakom !
 • tri dodira gumba u brzom slijedu rezultiraju znakom :

Tipka može imati nekoliko dodatnih atributa:

 • keyEdgeFlags: Ovaj atribut može uzeti vrijednost left ili right. Ovaj se atribut obično dodaje lijevim i desnim tipkama u nizu. Ovaj se atribut obično dodaje lijevim i desnim tipkama u nizu.
 • keyWidth: Ovaj atribut definira širinu tipke. Obično se definira kao postotna vrijednost.
 • isRepeatable: Ako je ovaj atribut postavljen na true, dugotrajnim pritiskom na tipku ponoviti ćete akciju tipke više puta. Obično se postavlja na true za brisanje i tipke za razmak.

Tipke tipkovnice grupirane su u retke. Dobra je praksa ograničiti broj tipki u retku na najviše deset, pri čemu svaka tipka ima širinu od 10% tipkovnice. U ovom tutorialu, visina tipki je postavljena na 60dp. Ta se vrijednost može podesiti, ali vrijednosti manje od 48dp se ne preporučuju. Naša tipkovnica imati će pet redova tipki. 

Sada možemo nastaviti dalje i dizajnirati tipkovnicu. Izradite novu datoteku pod nazivom res/xml/qwerty.xml i zamijenite njezin sadržaj sljedećim:

1
<Keyboard xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2
  android:keyWidth="10%p"
3
	android:horizontalGap="0px"
4
	android:verticalGap="0px"	
5
	android:keyHeight="60dp"
6
>
7
	<Row>
8
		<Key android:codes="49" android:keyLabel="1" android:keyEdgeFlags="left"/>
9
		<Key android:codes="50" android:keyLabel="2"/>
10
		<Key android:codes="51" android:keyLabel="3"/>
11
		<Key android:codes="52" android:keyLabel="4"/>
12
		<Key android:codes="53" android:keyLabel="5"/>
13
		<Key android:codes="54" android:keyLabel="6"/>
14
		<Key android:codes="55" android:keyLabel="7"/>
15
		<Key android:codes="56" android:keyLabel="8"/>
16
		<Key android:codes="57" android:keyLabel="9"/>
17
		<Key android:codes="48" android:keyLabel="0" android:keyEdgeFlags="right"/>
18
	</Row>
19
	<Row>
20
		<Key android:codes="113" android:keyLabel="q" android:keyEdgeFlags="left"/>
21
		<Key android:codes="119" android:keyLabel="w"/>
22
		<Key android:codes="101" android:keyLabel="e"/>
23
		<Key android:codes="114" android:keyLabel="r"/>
24
		<Key android:codes="116" android:keyLabel="t"/>
25
		<Key android:codes="121" android:keyLabel="y"/>
26
		<Key android:codes="117" android:keyLabel="u"/>
27
		<Key android:codes="105" android:keyLabel="i"/>
28
		<Key android:codes="111" android:keyLabel="o"/>
29
		<Key android:codes="112" android:keyLabel="p" android:keyEdgeFlags="right"/>
30
	</Row>
31
	<Row>
32
		<Key android:codes="97" android:keyLabel="a" android:keyEdgeFlags="left"/>
33
		<Key android:codes="115" android:keyLabel="s"/>
34
		<Key android:codes="100" android:keyLabel="d"/>
35
		<Key android:codes="102" android:keyLabel="f"/>
36
		<Key android:codes="103" android:keyLabel="g"/>
37
		<Key android:codes="104" android:keyLabel="h"/>
38
		<Key android:codes="106" android:keyLabel="j"/>
39
		<Key android:codes="107" android:keyLabel="k"/>		
40
		<Key android:codes="108" android:keyLabel="l"/>
41
		<Key android:codes="35,64" android:keyLabel="\# \@" android:keyEdgeFlags="right"/>
42
	</Row>
43
	<Row>
44
	  <Key android:codes="-1" android:keyLabel="CAPS" android:keyEdgeFlags="left"/>
45
		<Key android:codes="122" android:keyLabel="z"/>
46
		<Key android:codes="120" android:keyLabel="x"/>
47
		<Key android:codes="99" android:keyLabel="c"/>
48
		<Key android:codes="118" android:keyLabel="v"/>
49
		<Key android:codes="98" android:keyLabel="b"/>
50
		<Key android:codes="110" android:keyLabel="n"/>
51
		<Key android:codes="109" android:keyLabel="m"/>
52
		<Key android:codes="46" android:keyLabel="."/>
53
		<Key android:codes="63,33,58" android:keyLabel="\? ! :" android:keyEdgeFlags="right"/>	
54
	</Row>
55
	<Row android:rowEdgeFlags="bottom">
56
	  <Key android:codes="44" android:keyLabel="," android:keyWidth="10%p" android:keyEdgeFlags="left"/>	
57
		<Key android:codes="47" android:keyLabel="/" android:keyWidth="10%p" />
58
		<Key android:codes="32" android:keyLabel="SPACE" android:keyWidth="40%p" android:isRepeatable="true"/>		
59
		<Key android:codes="-5" android:keyLabel="DEL" android:keyWidth="20%p" android:isRepeatable="true"/>
60
		<Key android:codes="-4" android:keyLabel="DONE" android:keyWidth="20%p" android:keyEdgeFlags="right"/>
61
	</Row>	
62
</Keyboard>

Možda ste primijetili da neke tipke imaju negativne vrijednosti za codes atribut. Negativne vrijednosti su jednake predodređenim konstantama u Keyboard klasi. Na primjer, vrijednost -5 je jednaka vrijednosti od Keyboard.KEYCODE_DELETE.

7. Izradite Service Klasu

Izradite novu Java klasu i nazovite je SimpleIME.java. Klasa bi trebala produžiti InputMethodService klasu i implementirati OnKeyboardActionListener sučelje. OnKeyboardActionListener sučelje sadrži metode koje su pozvane kada se pritisnu ili dodirnu tipke na softverskoj tipkovnici.

SimpleIME klasa trebala bi imati tri varijable člana:

 • KeyboardView koji se odnosi na prikaz definiran u izgledu
 • Keyboard instancu koja je dodijeljena KeyboardView
 • boolean koji nam govori da li je uključena tipka za velika slova

Nakon deklariranja tih varijabli i dodavanja metodi OnKeyboardActionListener sučelja, SimpleIME klasa bi treba izgledati ovako:

1
public class SimpleIME extends InputMethodService
2
  implements OnKeyboardActionListener{
3
	
4
	private KeyboardView kv;
5
	private Keyboard keyboard;
6
	
7
	private boolean caps = false;
8
9
	@Override
10
	public void onKey(int primaryCode, int[] keyCodes) {		
11
12
	}
13
14
	@Override
15
	public void onPress(int primaryCode) {
16
	}
17
18
	@Override
19
	public void onRelease(int primaryCode) { 			
20
	}
21
22
	@Override
23
	public void onText(CharSequence text) {		
24
	}
25
26
	@Override
27
	public void swipeDown() {	
28
	}
29
30
	@Override
31
	public void swipeLeft() {
32
	}
33
34
	@Override
35
	public void swipeRight() {
36
	}
37
38
	@Override
39
	public void swipeUp() {
40
	}
41
}

Kada se kreira tipkovnica, poziva se metoda onCreateInputView. Ovdje se mogu inicijalizirati svi članovi varijable Service. Ažurirajte implementaciju onCreateInputView metode kao što je prikazano u nastavku:

1
@Override
2
public View onCreateInputView() {
3
	kv = (KeyboardView)getLayoutInflater().inflate(R.layout.keyboard, null);
4
	keyboard = new Keyboard(this, R.xml.qwerty);
5
	kv.setKeyboard(keyboard);
6
	kv.setOnKeyboardActionListener(this);
7
	return kv;
8
}

Zatim, kreiramo metodu koja proizvodi zvuk kada je tipka pritisnuta. Mi koristimo AudioManger klasu da reproduciramo zvukove. Android SDK uključuje nekoliko zadanih zvučnih efekata za pritiske tipki i oni se koriste u playClick metodi.

1
private void playClick(int keyCode){
2
	AudioManager am = (AudioManager)getSystemService(AUDIO_SERVICE);
3
	switch(keyCode){
4
	case 32: 
5
		am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_SPACEBAR);
6
		break;
7
	case Keyboard.KEYCODE_DONE:
8
	case 10: 
9
		am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_RETURN);
10
		break;
11
	case Keyboard.KEYCODE_DELETE:
12
		am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_DELETE);
13
		break;				
14
	default: am.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEYPRESS_STANDARD);
15
	}		
16
}

Konačno, ažurirajte metodu onKey tako da aplikacija tipkovnice može komunicirati s poljima za unos (obično EditText pregledi) drugih aplikacija.

Metoda getCurrentInputConnection koristi se za uspostavljanje veze s poljem za unos druge aplikacije. Kada imamo vezu, možemo koristiti sljedeće metode:

 • commitText za dodavanje jednog ili više znakova u polje za unos
 • deleteSurroundingText da biste izbrisali jedan ili više znakova polja za unos
 • sendKeyEvent da biste poslali događaje, kao što je KEYCODE_ENTER, vanjskoj aplikaciji

Kad god korisnik pritisne tipku na softverskoj tipkovnici, onKey metoda se zove s unicode vrijednošću tipke kao jedan od njegovih parametara. Na temelju ove vrijednosti, tipkovnica izvršava jednu od sljedećih radnji:

 • Ako je kod KEYCODE_DELETE, jedan znak lijevo od kursora se briše pomoću obrasca deleteSurroundingText.
 • Ako je kod KEYCODE_DONE, aktiviran je KEYCODE_ENTER.
 • Ako je kod KEYCODE_SHIFT, vrijednost caps varijable je promijenjena i stanje mirovanja tipkovnice se ažurira pomoću setShifted metode. Trebate redizajnirati tipkovnicu kad se stanje mijenja tako da se ažuriraju oznake tipki. Metoda invalidateAllKeys koristi se za preusmjeravanje svih tipki.
 • Kod svih ostalih kodova, kod se jednostavno pretvara u znak i šalje ga na polje za unos. Ako kôd predstavlja slovo abecede i caps varijabla je postavljena na true, znak se pretvara u velika slova.

Ažurirajte onKey metodu tako da izgleda ovako:

1
@Override
2
public void onKey(int primaryCode, int[] keyCodes) {    
3
  InputConnection ic = getCurrentInputConnection();
4
  playClick(primaryCode);
5
  switch(primaryCode){
6
  case Keyboard.KEYCODE_DELETE :
7
    ic.deleteSurroundingText(1, 0);
8
    break;
9
  case Keyboard.KEYCODE_SHIFT:
10
    caps = !caps;
11
    keyboard.setShifted(caps);
12
    kv.invalidateAllKeys();
13
    break;
14
  case Keyboard.KEYCODE_DONE:
15
    ic.sendKeyEvent(new KeyEvent(KeyEvent.ACTION_DOWN, KeyEvent.KEYCODE_ENTER));
16
    break;
17
  default:
18
    char code = (char)primaryCode;
19
    if(Character.isLetter(code) && caps){
20
      code = Character.toUpperCase(code);
21
    }
22
    ic.commitText(String.valueOf(code),1);         
23
  }
24
}

8. Testiranje Tipkovnice

Softverska tipkovnica je sada spremna za testiranje. Kompajlirajte i pokrenite tipkovnicu na Android uređaju. Ova aplikacija nema Activity, što znači da se neće prikazati u pokretaču. Kako biste je koristili, prvo je trebate aktivirati u Postavkama uređaja (Settings).

Nakon što aktivirate Simple IME, otvorite bilo koju aplikaciju koja omogućuje unos teksta (na primjer, bilo koja aplikacija za slanje poruka) i kliknite na jedno od njezinih polja za unos. Trebali biste vidjeti da se pojavila ikona tipkovnice u području za obavijesti. Ovisno o vašem uređaju, možete kliknuti na tu ikonu ili povući traku obavijesti dolje i odabrati Simple IME kao metodu unosa. Sada bite trebali moći tipkati koristeći svoju novu tipkovnicu.

Zaključak

U ovom tutorialu ste naučili kako u potpunosti izraditi aplikaciju za prilagođenu tipkovnicu. Za promjenu izgleda tipkovnice, morate samo dodati malo stila res/layout/keyboard.xml i res/layout/preview.xml datotekama. Za promjenu pozicije tipki, ažurirajte res/xml/qwerty.xml datoteku. Za dodavanje značajki vašoj tipkovnici, pogledajte dokumentaciju za razvojne programere.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.