Learn about Game Development

  1. چهار روش برای راهنمای بازی :

    چهار روش برای راهنمای بازی :

    Tutorial Intermediate

    همه ما از اموزش های اول بازی فراری هستیم . زمانی که ما یک بازی را خریداری میکنیم . میخواهیم به سرعت وارد بازی شویم ، نه این که وقتمان را صرف خواندن متن ها و...